Ke­vin drop­pes af Re­nault

Før­en­de, in­ter­na­tio­na­le F1-eks­per­ter sen­der ty­ske Ni­co Hül­ken­berg til Re­nault - og Ke­vin Magnus­sen ud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ke­vin Magnus­sen er fa­er­dig hos fran­ske Re­nault, når sa­e­so­nen slut­ter i novem­ber. Så dy­ster er ud­sig­ten iføl­ge en ra­ek­ke an­er­kend­te, ve­l­in­for­me­re­de mo­tor­sport­s­eks­per­ter, og der­med er den 24-åri­ge dan­ske ra­cer­kø­rer godt på vej til at bra­ge med 300 km/ti­men ind i en over­ra­sken­de per­son­lig ned­t­ur. Nøj­ag­tig som for små to år si­den, da han blev vraget af McLa­ren.

År­sa­gen er tysk. For­mel 1-tea­met For­ce In­di­as 29-åri­ge ty­ske ra­cer­kø­rer Ni­co Hül­ken­berg er iføl­ge me­di­er som BBC, Sky Sports og mo­tor­sport.com, der har go­de kil­der i F1-pad­do­ck­en, ble­vet til­budt en tre­årig kon­trakt med det stor­sat­sen­de fran­ske fa­brik­s­team, der er i gang med at sam­men­sa­et­te pus­le­spil­let til en ny stor­heds­tid.

Kon­trak­ten me­nes end­nu ik­ke at va­e­re un­der­skre­vet, men iføl­ge BBCs le­den­de For­mel 1-skri­bent, An­drew Ben­son, er det kun et spørgs­mål om tid.

»Hül­ken­berg har kon­trakt med For­ce In­dia, som er et langt me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tigt hold end hans sand­syn­li­ge desti­na­tion. Men han er ble­vet fri­stet af en man­ge­årig giv­tig kon­trakt med et fa­brik­s­team, og det for­ven­tes, at han la­ver skif­tet.«

Den mang­len­de ru­ti­ne

Med Ni­co Hül­ken­berg får Re­nault den ru­ti­ne, som tea­met har mang­let og ef­ter­s­purgt til den kom­men­de sa­e­son. Bå­de 24-åri­ge Ke­vin Magnus­sen og 25-åri­ge Jo­ly­on Pal­mer har vist loven­de tak­ter, men duo­en har ik­ke over­be­vist den am­bi­tiø­se Re­nault-le­del­se om, at det er dem, der på sigt kan kø­re med om VM-tit­len. I ste­det er val­get fal­det på den tid­li­ge­re Le Mans-vin­der Ni­co Hül­ken­berg, og iføl­ge blandt an­dre mo­tor­sport.com bli­ver det med det fran­ske stor­ta­lent Este­ban Ocon ved sin si­de. Den 20-åri­ge Ma­nor-kø­rer har en for­tid som re­ser­ve­kø­rer for Re­nault og har en na­tur­lig for­del med sit fran­ske pas i for­hold til at ple­je tea­mets fran­ske in­ter­es­ser.

Hül­ken­berg har kon­trakt med For­ce In­dia, som er et langt me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tigt hold end hans sand­syn­li­ge desti­na­tion. Men han er ble­vet fri­stet af en man­ge­årig giv­tig kon­trakt med et fa­brik­s­team, og det for­ven­tes, at han la­ver skif­tet An­drew Ben­son, BBC, om Ni­co Hül­ken­bergs sand­syn­li­ge kon­trakt med Re­nault

Der­med vil Ke­vin Magnus­sen, som i we­e­ken­den skuf­fe­de stort i det ja­pan­ske grand­prix og har set sin di­rek­te kon­kur­rent, Jo­ly­on Pal­mer, va­e­re hur­ti­ge­re ved fle­re lej­lig­he­der, en­de som sor­te­per. Og­så selv­om han for ny­lig ac­cep­te­re­de at for­la­en­ge sin op­tion med Re­nault, så han ik­ke må for­hand­le med an­dre team ind­til på fre­dag. Og­så der­for er den se­ne­ste ud­vik­ling lidt af en bom­be for dan­ske­ren.

So­lidt ar­bej­de

»Ke­vin har gjort et so­lidt styk­ke ar­bej­de, men de se­ne­ste re­sul­ta­ter, hvor Pal­mer har slå­et ham i de to se­ne­ste ra­es, har ik­ke va­e­ret go­de, og beg­ge mang­ler er­fa­ring. De er et stør­re sats på den lan­ge ba­ne end Hül­ken­berg, som er så sta­bil,« si­ger Chris Med­land, For­mel 1-kor­re­spon­dent for F1.com, til BT.

Ke­vin Magnus­sens lejr vend­te i går ik­ke til­ba­ge på BTs hen­ven­del­ser og har med den se­ne­ste ud­vik­ling da og­så få­et no­get at sve­de over i jag­ten på For­mel 1-ra­es i 2017. For pra­e­cis en uge si­den, da op­tio­nen med Re­nault blev for­la­en­get, var hå­bet om et fort­sat sam­ar­bej­de el­lers sta­dig stort.

Tå­l­mo­dig og loy­al »Jeg vil ger­ne vi­se min tå­l­mo­dig­hed og loy­a­li­tet over for tea­met. De har vist mig stor til­tro ved at gi­ve mig chan­cen for at kom­me til­ba­ge til For­mel 1 i den­ne sa­e­son, og jeg hå­ber, at vo­res sam­ar­bej­de vil fort­sa­et­te la­en­ge,« sag­de Ke­vin Magnus­sen til BT.

Men tå­l­mo­dig­he­den er til­sy­ne­la­den­de ik­ke gen­ga­eldt, og der­med må Ke­vin Magnus­sen og hans ma­na­ge­ment indstil­le sig på at kig­ge udad ef­ter de sa­e­der, der sta­dig er le­di­ge i den sto­re For­mel 1-ka­ba­le. El­lers kan det i va­er­ste fald en­de med en fa­re­tru­en­de exit fra mo­tor­spor­tens fi­ne­ste klas­se.

Med Ni­co Hül­ken­berg og Este­ban Ocons sand­syn­li­ge an­komst hos Re­nault vil der va­e­re plads hos hen­holds­vis For­ce In­dia og Ma­nor, mens Haas og­så er i spil som et sand­syn­ligt bud. Fa­el­les for dem al­le er dog, at de mod­sat Re­nault ik­ke er fa­brik­s­team, som før har skabt ver­dens­me­stre.

Ver­dens­mes­ter­ma­te­ri­a­le Det kom­mer ty­ske Ni­co Hül­ken­berg nu til at ny­de godt af – med al sand­syn­lig­hed for na­e­sen af Ke­vin Magnus­sen.

»Han (Ni­co Hül­ken­berg, red.) er et ka­em­pe­ta­lent, der er ble­vet for­bi­gå­et for man­ge gan­ge. Det er hi­sto­ri­en om en ra­cer­kø­rer, der har va­e­ret ver­dens­mes­ter­ma­te­ri­a­le i man­ge år, men hver gang, han har va­e­ret ta­et på Fer­ra­ri, er der kom­met en an­den i vej­en. Jeg kan ty­de­ligt se, hvor­for han vil til Re­nault. Det er hans sid­ste chan­ce for at bli­ve fa­briks­kø­rer,« si­ger Jo­hn Ni­el­sen, der føl­ger Ke­vin Magnus­sen ta­et som med­kom­men­ta­tor på TV3+’ For­mel 1-da­ek­ning.

Spørgs­må­let er, om Ke­vin Magnus­sen og­så vil ind­gå i den da­ek­ning det kom­men­de år.

Jo­han Lyng­holm, Da­ni­el Mar­tin­sen og Chri­sti­an Wint­her Jo­han­sen | jo­hp@sporten.dk, danm@sporten.dk, crwj@sporten.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.