Har den but­te­de mand sun­get?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ME­GET TY­DER NU på, at Ni­co Hül­ken­berg er på plads hos Re­nault for 2017, og med den an­den bil for­hånds­re­ser­ve­ret til Este­ban Ocon lig­ner Ke­vin Magnus­sen me­re og me­re ta­be­ren i po­ker­spil­let om Re­nault-sa­e­der­ne. MEN – det er ik­ke for­bi, før den fe­de da­me har sun­get – el­ler i det­te til­fa­el­de den but­te­de team­chef: Der er ik­ke kom­met no­gen of­fi­ci­el ud­mel­ding fra Fre­de­ric Vas­seur, og det vil­le va­e­re un­der­ligt, hvis han ik­ke ta­ger en sid­ste snak med Magnus­sens sponsor, Best­sel­ler-ejer An­ders Holck Povls­en, i den­ne uge. Jeg fryg­ter, det bli­ver en ’far­vel-og-tak-for­den­ne-gang’-snak, men der er sta­dig håb. Hül­ken­berg sy­nes sik­ker, men Ocon tviv­ler jeg sta­dig på. Og en­de­lig er der sta­dig usik­ker­hed om, hvem der egent­lig be­stem­mer i Re­nault-tea­met. DER ER DOG in­gen tvivl om, at le­del­sen ger­ne ser en fransk­mand i tea­met, men sam­ti­dig er kon­trak­ten med Hül­ken­berg en un­der­streg­ning af, at man nu sat­ser på er­far­ne kra­ef­ter. Rook­i­en Ocon har kørt for det lil­le Ma­nor-team si­den som­mer­fe­ri­en, men han har ik­ke for al­vor im­po­ne­ret. Man kun­ne der­for va­el­ge at la­de Ocon ta­ge end­nu et la­e­re­år hos Ma­nor, og la­de Magnus­sen fort­sa­et­te ved si­den af Hül­ken­berg.

Dén løs­ning vil­le va­e­re po­si­tiv for bå­de tea­mets in­ge­ni­ø­rer og for Magnus­sen. Re­naults tek­ni­ske af­de­ling får den kon­ti­nu­i­tet, For­mel 1-suc­ces byg­ges på – det vil ik­ke just styr­ke tea­mets genop­byg­ning, hvis man skal star­te 2017 med to nye kø­re­re.

Og Magnus­sen får chan­ce for – en­de­lig – at må­le sig mod en an­er­kendt kø­rer. Han har fle­re gan­ge for­talt mig, hvor fru­stre­ren­de det har va­e­ret, at han i sin hid­ti­di­ge F1-kar­re­re er ble­vet må­lt op mod først Jen­son But­ton (’for gam­mel til at va­e­re rig­tig god’) og Jo­ly­on Pal­mer (’for ny til at va­e­re rig­tig god’). Med Hül­ken­berg som team­kam­me­rat vil Magnus­sen en­de­lig få mu­lig­hed for at vi­se, pra­e­cis hvor god han selv er. Ke­vin Magnus­sen lig­ner me­re og me­re ta­be­ren i po­ker­spil­let om Re­naultsa­e­der­ne MEN JEG FRYG­TER som sagt, at Re­naults 2017 li­ne-up hed­der Hül­ken­berg/Ocon. Det vil va­e­re synd – na­er­mest uri­me­ligt – over­for Magnus­sen. Han har gen­nem he­le året ka­em­pet her­oisk med den un­der­ud­vik­le­de Re­nault R.S.16, sco­ret re­sul­ta­ter, bi­len slet ik­ke fortjen­te, og sik­ret syv af tea­mets ot­te VM-po­int. Men der er in­gen, der har lo­vet, at For­mel 1 skal va­e­re fair, og det vil ik­ke va­e­re før­ste gang, K-Mag bli­ver ’of­ret’ – hans 2014-de­gra­de­ring til McLa­ren-re­ser­ve kun­ne jo hel­ler ik­ke be­grun­des med mang­len­de pra­e­sta­tio­ner på ba­nen.

Hvis Ke­vin Magnus­sen kan kri­ti­se­res for no­get i 2016, er det, at han har va­e­ret for svin­gen­de. Ba­re in­den­for den se­ne­ste må­ned blev rig­tigt go­de we­e­ken­der i Sin­ga­po­re og Ma­lay­sia af­løst af en skidt pra­e­sta­tion i Ja­pan. Det er selv­føl­ge­lig ik­ke kun den dår­li­ge we­e­kend i Suzuka, der – må­ske – ko­ster Ke­vin Magnus­sen Re­nault-sa­e­det. Men det var ba­re en af de pra­e­sta­tio­ner, der kan få team-le­del­sen til at over­ve­je, om dan­ske­ren er det rig­ti­ge valg til frem­ti­den. Sta­bi­li­tet er vig­tig i den genop­byg­nings­fa­se, Re­nault er i gang med, og det har Magnus­sen mang­let i år. Der har va­e­ret for man­ge da­ge, hvor hver­ken han el­ler tea­met for al­vor vid­ste, hvor­for de var lang­som­me­re end for­ven­tet. El­ler hur­ti­ge­re, for den sags skyld. TIL MAGNUS­SENS FOR­SVAR skal det si­ges, at Re­nault R.S.16 ik­ke er en bil, der la­eg­ger op til sta­bi­le pra­e­sta­tio­ner. Den er fora­el­det, den bli­ver ik­ke ud­vik­let, og den hop­per som en vin­ge­skudt ska­de, ba­re den får øje på en kerb (kants­ten).

Magnus­sen blev i Ja­pan spurgt, om han på bag­grund af den pro­ble­ma­ti­ske R.S.16 men­te, at Re­nault ’skyld­te’ ham en sa­e­son i en or­dent­lig, mo­der­ne ra­cer­bil. Han var for me­get team-play­er til at sva­re di­rek­te, men hans ska­e­ve smil var og­så en slags svar.

Jeg hå­ber, Vas­seur og co har de­res R.S.16-mo­del med i bil­le­det, når de i de kom­men­de da­ge skal af­gø­re Ke­vin Magnus­sens Re­nault-frem­tid.

Og så er jeg glad for, at der fin­des en F1-ver­den uden­for Re­nault-tea­met. BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.