PÅ EN TID­LIG KN VSAEG

Det dan­ske lands­hold har kni­ven for stru­ben ba­re to kam­pe in­de i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen. En se jr er der­for et krav, når Mon­te­ne­gro i af­ten ga­e­ster Par­ken

BT - - VM-KVALIFIKATION -

Lør­da­gens ne­der­lag i Po­len har sat Åge Ha­rei­des nye lands­hold un­der re­sul­tat­ma­es­sigt pres. Mens Dan­mark tab­te ter­ra­en i we­e­ken­den, vandt kon­kur­ren­ter­ne til grup­pens to øver­ste plad­ser. Kun en sejr og tre po­int er der­for nok mod un­der­tip­pe­de Mon­te­ne­gro. »Re­sul­ta­tet er ek­stremt vig­tigt. Ja, det er vig­tigt at få en sejr me­re. Vi har vun­det én og tabt én (mod Ar­me­ni­en og Po­len, red.), så nu er det på ti­de at vin­de igen. Men det er pra­e­cis, som de si­ger i Ju­ven­tus: Vi ta­ler al­drig om at vin­de, men det er al­tid det, vi ar­bej­der hen imod,« si­ger Åge Ha­rei­de, der un­der­stre­ger, at de rød-hvi­de skal ha­ve fuld pla­de i ef­ter­å­rets to sid­ste kam­pe.

»Vi skal vin­de hjem­me­kam­pe­ne, så vi har ni po­int, når ef­ter­å­ret er slut,« be­to­ner land­stra­e­ne­ren, der ef­ter kam­pen mod Mon­te­ne­gro i af­ten slut­ter af med end­nu en kamp i Par­ken i novem­ber.

Ha­rei­de sup­ple­res af an­gri­be­ren Vik­tor Fi­s­cher, der og­så kra­e­ver en sejr i af­te­nens kamp.

»Jeg tror, det er me­get, me­get vig­tigt at vin­de i mor­gen. Og­så for at und­gå den si­tu­a­tion, vi har va­e­ret i tid­li­ge­re, hvor man al­le­re­de lø­ber bag­ud fra star­ten. Og vi vil hel­le­re la­eg­ge ud med at ha­ve en for­del i for­hold til at skul­le til at ind­hen­te. Skal man det, kom­mer der et øget pres om­kring hol­det,« ly­der det fra den 22-åri­ge Mid­dles­brough-spil­ler.

Lands­hol­det går ind til kam­pen mod Bal­kan-na­tio­nen med tre po­int på kon­to­en. Den ind­le­den­de sejr over Ar­me­ni­en i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber blev i we­e­ken­den fulgt op af et 2-3-ne­der­lag på ude­ba­ne mod pul­je­fa­vo­rit­ten Po­len. »Vi må ik­ke glem­me…« Ne­der­la­get i Warszawa var må­ske for­ven­te­ligt mod et polsk mand­skab, der nå­e­de kvart­fi­na­ler­ne ved som­me­rens EM, men må­den det

Vi skal bli­ve ved med at kom­me med den ener­gi, vi har vist i al­le de kam­pe, vi har spil­let. Vi vi­ste den og­så i lan­ge pe­ri­o­der mod Po­len Vik­tor Fi­s­cher

ske­te på, var ik­ke til­freds­stil­len­de. De rød-hvi­de skal der­for rej­se sig bå­de re­sul­tat- og spil­le­ma­es­sigt ba­re 72 ti­mer ef­ter Bay­ern Mün­chen­stjer­nen Ro­bert Lewan­dowski flå­e­de dem fra hin­an­den med et hat­tri­ck. Hel­dig­vis står ned­t­u­ren i Po­len for­holds­vis ale­ne i et lands­holdsår, der ind­til nu har budt på fle­re sej­re end ne­der­lag.

»Vi skal bli­ve ved med at kom­me med den ener­gi, vi har vist i al­le de kam­pe, vi har spil­let. Vi vi­ste den og­så i lan­ge pe­ri­o­der mod Po­len, men der var og­så nog­le punk­ter, vi var for ukon­cen­tre­re­de på. Men jeg sy­nes, vi har vist en god ener­gi i de kam­pe, vi har spil­let ud over dén. Vi har spil­let med en klar plan, og vi må ik­ke glem­me, hvad vi er go­de til, ba­re for­di vi har tabt en en­kelt fod­bold­kamp. Det er vig­tigt at bli­ve ved med den ud­vik­ling, vi er in­de i, og bli­ve ved med at spil­le med selv­til­lid og tro på, at vi er så go­de, som vi kan va­e­re. Pra­e­cis som sidst vi spil­le­de i Par­ken mod Ar­me­ni­en,« un­der­stre­ger Vik­tor Fi­s­cher. Ud­skift­ning ven­ter Net­op Fi­s­cher kan for­ment­lig se frem til at få en ny an­grebs­mak­ker, hvis han – som for­ven­tet – star­ter igen mod Mon­te­ne­gro. Yus­suf Poul­sen, der ef­ter sin ind­skift­ning mod po­lak­ker­ne var Dan­marks bedste, lig­ner så­le­des en ny mand i star­top­stil­lin­gen på be­kost­ning af Ni­co­lai Jør­gen­sen. Der­u­d­over pe­ger det – trods we­e­ken­dens ne­der­lag – ik­ke i ret­ning af man­ge aen­drin­ger, selv om land­stra­e­ne­ren kan va­el­ge og vra­ge mel­lem samt­li­ge spil­le­re i sin trup.

»Det ser godt ud. Vi har in­gen pro­ble­mer. Vi har haft tid til at ple­je skuf­fel­sen, og vi er fa­er­di­ge med Po­len og klar til Mon­te­ne­gro,« ly­der det fra Ha­rei­de, der trods de po­si­ti­ve to­ner ik­ke for­ven­ter en walk over mod Bal­kan-na­tio­nen, som han be­skri­ver som et klart bed­re hold end ek­sem­pel­vis Ar­me­ni­en.

»Mon­te­ne­gro er me­get lig Po­len på man­ge må­der. De er et 4-4-2-hold med dyg­ti­ge fod­bold­spil­le­re. De vil me­get ger­ne spil­le med et ag­gres­sivt gen­pres i klas­sisk Bal­kan-stil. De er og­så sta­er­ke på død­bol­de, og i sid­ste kvalifikation spil­le­de de 0-0 hjem­me mod Eng­land og tab­te kun 0-1 på Wem­bley,« slut­ter land­stra­e­ne­ren.

Trods op­gø­rets vig­tig­hed var der i går mid­dag blot solgt 19.100 bil­let­ter til ef­ter­å­rets tred­je VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp for det dan­ske lands­hold.

FO­TO: HEN­NING BAG­GER

Chri­sti­an Erik­sen i ak­tion mod af­te­nens mod­stan­der, Mon­te­ne­gro. I 2015 slog Dan­mark mon­te­ne­gri­ner­ne med 2-1 i en ven­skabs­kamp på Vi­borg Sta­dion.

Sø­ren Hanghøj Kri­sten­sen | srkr@sporten.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.