Den tyn­de rø­de linje

BT - - VM-KVALIFIKATION -

ÅGE HA­REI­DE OG hans nye mand­skab har til­ført nyt ilt til den dan­ske lands­holds­f­lam­me, der sid­ste ef­ter­år syg­ne­de hen i skuf­fen­de pra­e­sta­tio­ner, sta­e­dig­hed og en ik­ke over­be­vi­sen­de fol­ke­lig ap­pel. På den må­de har det land­stra­e­ner­skif­te, der snart har et lil­le års tid på ba­gen, va­e­ret en suc­ces.

Det nye dan­ske lands­hold har flå­et fle­re tor­ne ud af øjet på de folk, der var tra­et­te af ’alt det gam­le’. Sy­ste­met er aen­dret, hol­det er foryn­get, og gla­e­den og gni­sten er i hø­je­re grad ma­er­k­bar i for­hold til tid­li­ge­re. Ta­enk ba­re på den kol­lek­ti­ve, bryst­ham­ren­de ju­bels­ce­ne ef­ter sej­ren over Ar­me­ni­en el­ler Vik­tor Fi­s­chers her­li­ge kraft­ud­lad­ning, da han for­le­den sang for på ’Der er et yn­digt land’ i den pol­ske ho­ved­stad, Warszawa. HA­REI­DES NYE DAN­SKE lands­hold har mo­men­tum i den fod­bold­g­la­de del af den dan­ske be­folk­ning. Op­ti­mis­men er stør­re, end vi la­en­ge har set, og det sam­me er ap­pel­len. Vik­tor Fi­s­cher, Yus­suf Poul­sen, Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg og co. dra­ger os til sig. Og det sam­me ga­el­der den nu knap så nye land­stra­e­ner.

Den dan­ske lands­hold­strup er spa­ek­ket med spil­le­re, der har no­get på hjer­te. Bå­de uden for ba­nen, men så san­de­lig og­så, når de har bol­den for fød­der­ne. De har – over en bred kam – øje­blik­ke­lig suc­ces i de­res klub­ber i ind- og ud­land, hvor de får spil­le­tid og har af­gø­ren­de rol­ler. Og så har de fle­ste af dem den ung­dom­me­li­ge for­del, i og med at det nye og un­ge har det med at trum­fe det vel­kend­te og gam­le i ren til­tra­ek­nings­kraft. Det nye dan­ske lands­hold har alt­så mas­ser af ap­pel, og sam­ti­dig har re­sul­ta­ter­ne va­e­ret ac­cep­tab­le.

Så­dan ser lands­holds­vir­ke­lig­he­den ud set gen­nem de op­ti­mi­sti­ske bril­ler. Dem, der har hå­bets grøn­ne far­ve i det ene bril­leg­las og de rød-hvi­de i det an­det. Men lad os ta­ge bril­ler­ne af og for­hol­de os til re­a­li­te­ter­ne.

Hel­dig­vis aen­drer det på in­gen må­de alt. For der er vir­ke­lig kom­met nyt ilt og en ny ap­pel til lands­hol­det. Op­ti­mis­men bob­ler igen – og tak for det.

Men for at det skal fort­sa­et­te, er ban­ken i bry­stet og be­fri­en­de ung­dom­me­lig kå­d­hed na­tur­lig­vis ik­ke nok. Re­sul­ta­ter­ne er den af­gø­ren­de in­gre­di­ens, der gør, at den bøl­ge, Åge Ha­rei­de og hans mand­skab har star­tet, og­så bli­ver ved med at skyl­le ind over lan­det. Her bli­ver af­te­nens kamp mod Mon­te­ne­gro ek­stremt af­gø­ren­de. HA­REI­DES NYE HOLD har blot spil­let to be­ty­den­de kam­pe, si­den han tog over fra Mor­ten Ol­sen. Den ene blev vun­det over Ar­me­ni­en i Par­ken, mens den an­den lør­dag blev tabt i Po­len.

Net­op we­e­ken­dens ne­der­lag var det før­ste wa­keupcall for det­te nye lands­hold. Hol­det blev lø­bet over en­de i før­ste halv­leg og spil­le­de en kamp, hvor kun et par af spil­ler­ne – trods for­bed­rin­ger ef­ter pau­sen – le­ve­re­de en kamp, der ha­e­ve­de sig over mid­del­må­dig­he­den.

I ste­det var det – som min kol­le­ga Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl skrev i sin klum­me ef­ter kam­pen – et dansk hold med mas­ser af ta­lent, men uden den for­nød­ne kva­li­tet, vi så for­le­den. Net­op ma­eng­den af kva­li­tet har og­så Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg si­den stil­let spørgs­måls­tegn ved. DET BRIN­GER MIG til­ba­ge til af­te­nens kamp mod Mon­te­ne­gro. Et hold, der er sva­ge­re end Po­len, men sta­er­ke­re end Ar­me­ni­en.

Her skal det nye dan­ske lands­hold vi­se, at ta­lent og kva­li­tet fint kan gå hånd i hånd. Hol­det skal, som spil­ler­ne selv si­ger, ’rej­se sig’ og le­ve­re en sta­erk pra­e­sta­tion, der mun­der ud i tre po­int.

Ik­ke ba­re for­di de tre po­int er ra­sen­de vig­ti­ge i for­hold til grup­pen og den VM­bil­let, der er på spil. Nej, li­ge så me­get for­di der er en tynd, rød linje mel­lem mo­men­tum og med­vind på den ene si­de – og pe­s­si­mis­me og mod­vind på den an­den.

Skal det nye dan­ske lands­hold ri­de vi­de­re på den bøl­ge af po­si­ti­vi­tet, der her­sker om­kring det, er en sejr i Par­ken i af­ten af stør­ste vig­tig­hed. Så lad det nu va­e­re pra­e­cis, hvad vi får!

FO­TO: ÓLAFUR STEINAR GESTSSON

En sejr i af­te­nens VM-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Mon­te­ne­gro skal va­e­re med til at fast­hol­de den po­si­ti­ve stem­ning, der her­sker om­kring Åge Ha­rei­des ’nye’ lands­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.