Pyt­li­cks op­råb til Klavs Bruun

Eks-land­stra­e­ner Jan Pyt­li­ck pe­ger på ét be­stemt pro­blem for sin ef­ter­føl­ger, Klavs Bruun Jør­gen­sen, og kvin­delands­hol­det ef­ter we­e­ken­dens sto­re ne­der­lag i Gol­den Le­ague

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det be­gynd­te så godt med en sejr over Ruslands ny­kå­re­de olym­pi­ske me­stre, men i we­e­ken­dens to sid­ste Gol­den Le­agu­et­ra­e­nings­kam­pe mod Frank­rig og Nor­ge løb kvin­delands­hol­det i hånd­bold ind i ne­der­lag på sam­men­lagt 18 mål mod Frank­rig og Nor­ge. Re­sul­ta­ter­ne er ble­vet be­ma­er­ket af hol­dets tid­li­ge­re tra­e­ner Jan Pyt­li­ck, der gi­ver sin ef­ter­føl­ger på po­sten, Klavs Bruun Jør­gen­sen, det­te råd med på vej­en:

»Giv di­ne pi­ger let­te­re mod­stand.«

Jan Pyt­li­ck be­grun­der sin ud­ta­lel­se med, at sto­re ne­der­lag ik­ke gav­ner spil­ler­nes selv­til­lid, og at man mod mod­stan­de­re fra den ab­so­lut­te ver­den­se­li­te ik­ke får mu­lig­hed for at im­ple­men­te­re det, som man er i gang med at tra­e­ne, i kam­pe­ne. Det bli­ver for van­ske­ligt, når mod­stan­der­nes kva­li­tet er så høj, me­ner han.

»Kvin­delands­hol­det be­fin­der sig i øje­blik­ket i en genop­byg­nings­fa­se. Det bør man ta­ge hen­syn til i val­get af tra­e­nings­mod­stan­de­re,« si­ger Jan Pyt­li­ck. Ik­ke ue­nig Men hvad me­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen om pro­ble­ma­tik­ken?

»Jeg er som så­dan ik­ke ue­nig i Pyt­li­cks ud­ta­lel­se. Men vi er jo bun­det af, at vi i Gol­den Le­ague hver gang er op­pe mod Nor­ge og Frank­rig. Kun den tred­je mod­stan­der, har vi mu­lig­hed for selv at va­el­ge,« si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen og til­fø­jer:

»In­ter­nt på hol­det har vi talt om, at det for selv­til­li­dens skyld vil va­e­re fint en­gang imel­lem at mø­de nog­le blø­de­re hold. Før we­e­ken­dens tur­ne­ring me­ner jeg, at vi bå­de har spurgt Un­garn og Kro­a­tien om, de kun­ne va­e­re in­ter­es­se­ret i at del­ta­ge. Sva­ret var desva­er­re ’nej’. Vi måt­te der­for ta­ge dem, vi kun­ne få, og her ac­cep­te­re­de Rusland straks den frem­send­te in­vi­ta­tion.«

Op til EM i de­cem­ber, der spil­les i Sve­ri­ge, bli­ver der ik­ke aen­dret på Gol­den Le­ague-kon­cep­tet. Så­le­des skal Dan­mark i den nor­ske provins­by Sta­van­ger ugen før Eu­ro­pa­mester­ska­bet igen mø­de Nor­ge, Frank­rig og Rusland.

På lidt la­en­ge­re sigt kan det dog sag­tens ta­en­kes, at der er an­dre tra­e­nings­mod­stan­de­re på vej til det dan­ske kvin­delands­hold.

»Den nu­va­e­ren­de Gol­den Le­agu­e­af­ta­le ud­lø­ber ef­ter for­å­rets tur­ne­ring i Frank­rig. Jeg kan me­get vel fo­re­stil­le mig, at vi her­ef­ter for­sø­ger at fin­de en ny mo­del. Net­op for at vi der­ved bed­re kan sty­re, hvem vi skal mø­de i tra­e­nings­kam­pe­ne før de sto­re mester­ska­ber,« si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen. Eks­pert-rol­le Jan Pyt­li­ck de­bu­te­re­de i for­bin­del­se med we­e­ken­dens Gol­den Le­agu­e­t­ur­ne­ring som eks­pert­kom­men­ta­tor på TV2.

»Jeg sy­nes, jeg ef­ter­hån­den er kom­met så me­get på af­stand af lands­hol­det ef­ter min fy­ring (i de­cem­ber 2014, red.), at jeg kan ud­ta­le mig ob­jek­tivt om tin­ge­ne,« si­ger Jan Pyt­li­ck, der kri­ti­se­re­de hol­dets for­svars­spil mod Frank­rig og Nor­ge, men sam­ti­dig bak­ke­de op om­kring Klavs Bruun Jør­gen­sens vold­som­me ver­ba­le over­ha­ling af si­ne spil­le­re i en ti­meout i før­ste halv­leg mod Frank­rig.

»Rent for­svars­ma­es­sigt sy­nes jeg, at vi mang­ler no­get, og hvad an­går Klavs Bruuns ra­se­ri­ud­brud, sy­nes jeg, at det en­gang imel­lem kan va­e­re i orden, at man som tra­e­ner rå­ber højt,« si­ger Jan Pyt­li­ck.

Klavs Bruun Jør­gen­sen ser in­gen pro­ble­mer i, at TV2 har valgt at an­sa­et­te Jan Pyt­li­ck som eks­pert­kom­men­ta­tor.

»Jeg tror, at hans nye rol­le må fø­les lidt spe­ci­el, når nu han har va­e­ret land­stra­e­ner i så lang tid. Men jeg kan ik­ke se, at de kan fin­de en per­son, der er fag­ligt me­re kom­pe­tent. Så på den led sy­nes jeg, det er rig­tig fint. Det er ik­ke mit ind­tryk, at der om­kring lands­hol­det er nog­le, der fin­der hans nye rol­le pro­ble­ma­tisk,« si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Kvin­delands­hol­det be­fin­der sig i øje­blik­ket i en genop­byg­nings­fa­se. Det bør man i val­get af tra­e­nings­mod­stan­de­re ta­ge hen­syn til Jan Pyt­li­ck

FRANK CI­LI­US

Den tid­li­ge­re land­stra­e­ner for kvin­delands­hol­det Jan Pyt­li­ck (det run­de bil­le­de) op­for­drer den nu­va­e­ren­de land­stra­e­ner, Klavs Bruun Jør­gen­sen, til at fin­de let­te­re mod­stan­de­re til hol­det, mens man im­ple­men­te­rer de ting hol­det har tra­e­net på.

Tho­mas Idskov | idskov@sporten.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.