’DET GI­VER IN­GEN ME­NING’

De før­ste da­ge af VM i lan­de­vejs­cyk­ling i Qa­tar har va­e­ret pra­e­get af var­men, som al­le­re­de har kra­e­vet si­ne før­ste of­re. Det får nu fle­re til at kri­ti­se­re ar­ran­gø­rer­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - | ni­el@sporten.dk

Den hol­land­ske ryt­ter Anou­ska Ko­ster (Ra­boLiv) ma­se­de sig frem mod en rund­kør­sel, da hun plud­se­lig be­gynd­te at slin­gre på sin cy­kel. Hold­kam­me­ra­ter­ne for­an i kvin­der­nes hold­løb for klub­ber indså først se­ne­re, at Ko­ster kol­lap­se­de, slog en kol­bøt­te på cyk­len og fløj ind i bar­ri­e­ren og fik ska­der på an­sigt og skul­der.

Den kva­e­len­de ør­ken­var­me i Qa­tar har va­e­ret det sto­re sam­ta­le­em­ne før VM i lan­de­vejs­cyk­ling, og al­le­re­de ef­ter to da­ges kon­kur­ren­ce har de hø­je tem­pe­ra­tu­rer vist sig som en ge­di­gen ud­for­dring for ryt­ter­ne. Ik­ke mindst i kvin­der­nes hold­løb som søn­dag åb­ne­de mester­ska­ber­ne i Do­ha med den hol­land­ske lan­de­vejs­mesters styrt som det grim­me­ste ek­sem­pel på, hvad der kan ske, når tem­pe­ra­tu­ren flir­ter med 40 gra­der. Gi­ver in­gen me­ning

In­den de dan­ske pro­fes­sio­nel­le for al­vor er kom­met i gang i Qa­tar, be­gyn­der fle­re in­ter­na­tio­na­le ryt­te­re at kri­ti­se­re den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on, UCI, for at ha­ve pla­ce­ret ver­dens­mester­ska­ber­ne i Qa­tar. En af dem er Roxa­ne Kne­te­mann, hold­kam­me­rat med den va­el­te­de Anou­ska Ko­ster, der hel­dig­vis ik­ke på­drog sig al­vor­li­ge ska­der i sit styrt.

»UCI har ik­ke ta­enkt det her or­dent­ligt igen­nem. Det gi­ver in­gen me­ning. Det er ik­ke ba­re så­dan li­ge at le­ve med var­men og slet ik­ke i en en­kelt­start,« si­ger hun iføl­ge det hol­land­ske nyheds­bu­reau NOS.

Den olym­pi­ske guld­vin­der, An­na van der Breg­gen, er og­så kri­tisk over for at af­hol­de et VM un­der så ek­stre­me for­hold.

»Det (Anou­ska Kosters styrt, red.) var en kom­bi­na­tion af tra­et­hed og var­men. Når du ser, hvor­dan Anou­ska ser ud, skal vi va­e­re gla­de for, at hun over­ho­ve­det kom over mål­stre­gen,« si­ger hun.

Over mål­stre­gen kom Chloe Dy­gert (Twen­ty16-Ri­de­bi­ker) og­så, men hun ka­ste­de op kort in­den og vir­ke­de sa­er­de­les sløj, li­ge­som fle­re af de an­dre.

I 2012 bød Qa­tar på ver­dens­mester­ska­bet i cyk­ling. Bud­det kom i en pe­ri­o­de, hvor der var tvivl om

Det er ek­stremt, hvad ryt­ter­ne ud­sa­et­tes for, og jo la­en­ge­re di­stan­cen er, de­sto va­er­re bli­ver det Hen­rik Jess Jen­sen, DCU-for­mand

ver­dens­mester­ska­bet i 2015, som by­en Ri­ch­mond i USA end­te med at af­hol­de som plan­lagt. Qa­tar stil­le­de ga­ran­ti for af­hol­del­sen af VM i 2015 og vif­te­de sam­ti­dig med en over­or­dent­lig stor check, og må­ske der­for tak­ke­de cy­ke­lu­ni­o­nen ’ja’ til ør­ken­lan­det, der i ste­det fik lov at af­hol­de ver­dens­mester­ska­ber­ne i 2016, nu hvor Ri­ch­mond gjor­de det af med usik­ker­he­den og ar­ran­ge­re­de mester­ska­ber­ne.

Set i det lys for­står for­man­den i Dan­marks Cyk­le Uni­on (DCU), Hen­rik Jess Jen­sen, ud­ma­er­ket UCIs be­slut­ning om at pla­ce­re VM i ør­ke­nen, men han an­er­ken­der, at det har sport­s­li­ge kon­se­kven­ser på lan­de­vej­en.

»Det er ek­stremt, hvad ryt­ter­ne ud­sa­et­tes for, og jo la­en­ge­re di­stan­cen er, de­sto va­er­re bli­ver det. En ru­te i en ør­ken, som er pan­de­kage­flad, er uin­spi­re­ren­de. Fra­va­e­ret af tilskuere skri­ger og­så til him­len. Jeg er ik­ke ae­r­ger­lig over be­slut­nin­gen, som UCI tog, men det er ek­stremt at cyk­le un­der de her for­hold,« skri­ver Hen­rik Jess Jen­sen til BT.

Det vi­des ik­ke, om Ko­ster, Dy­gert og de an­dre ryt­te­re hav­de sla­ek­ket på for­be­re­del­sen til ver­dens­mester­ska­ber­ne. El­ler om de ba­re hav­de en dår­lig dag.

Kli­ma-tra­e­ning

Fle­re af de dan­ske ryt­te­re har som for­be­re­del­se til mester­ska­bet tra­e­net in­den­dørs i et spe­ci­elt kli­marum. Den dan­ske stab gør alt, hvad den kan for at sik­re, at de dan­ske ryt­te­re får al den va­e­ske og de mi­ne­ra­ler, som der skal til i Qa­tar. Si­mo­ne Eg blev i går num­mer syv ved en­kelt­star­ten og kun­ne godt ma­er­ke den le­de var­me, men hun fø­ler sig godt for­be­redt.

»Vi har va­e­ret her na­e­sten en uge i for­vej­en for at vaen­ne os til var­men, og det har vir­ket rig­tig godt. De før­ste da­ge var det me­get sva­ert, men her til sidst har det va­e­ret helt til­pas, og jeg var over­ra­sket over, at det ik­ke har va­e­ret va­er­re,« sag­de hun i går til TV2 Sport.

En tals­per­son i UCI har tid­li­ge­re for­talt i BT, at uni­o­nen er klar til at for­kor­te ma­en­de­nes linje­løb på søn­dag samt de øv­ri­ge linje­løb, hvis var­men vi­ser sig at va­e­re for hård på da­gen. Dag­ligt vur­de­rer et hold af eks­per­ter, om den be­slut­ning skal fø­res ud i li­vet.

Mads Kind­berg Ni­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.