’Jeg bli­ver ved med at le­de ef­ter nye brik­ker til pus­le­spil­let’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

45 og 20 mi­nut­ter fra hen­holds­vis før­ste­plads og po­die. Så lang var af­stan­den for Ca­mil­la Pe­der­sen til at re­a­li­se­re en af si­ne drøm­me ved Hawaii Iron­man, den hel­li­ge gral, al­le tri­at­le­ter drøm­mer om. I ste­det for en sejr el­ler ’ba­re’ en po­di­e­plads blev det den­ne gang til en pla­ce­ring som num­mer 11 for den 33-åri­ge es­b­jer­gen­ser, som for tre år si­den lå 19 da­ge i ko­ma ef­ter et dra­ma­tisk cy­kel­styrt. Krop­pen ly­stre­de sim­pelt­hen ik­ke, så­dan som hun hav­de hå­bet. Nu vil hun sam­men med sin tra­e­ner, Mi­cha­el Krü­ger, for­sø­ge at af­da­ek­ke, hvad der gik galt, og hvad hun kan gø­re an­der­le­des na­e­ste gang. For jag­ten på gra­len fort­sa­et­ter med ufor­mind­sket styr­ke. Jeg har sta­dig ik­ke haft en god Iron­man ef­ter ulyk­ken. Det er som et pus­le­spil, hvor nog­le af brik­ker­ne er ble­vet va­ek, og jeg le­der ef­ter en ny må­de at la­eg­ge dem på

»Må­let er det sam­me – jeg vil sta­dig vin­de på Hawaii. El­ler i hvert fald kom­me på po­di­et. Jeg har vun­det EM og VM på lang­di­stan­ce, men jeg mang­ler sta­dig Hawaii, og det er den kon­kur­ren­ce, som al­le tri­at­le­ter ger­ne vil vin­de.«

Den­ne gang var det hen­des an­det for­søg på Hawaii, og det be­gynd­te i fan­ta­stisk stil. Dan­ske­ren var før­ste kvin­de ud på cyk­len ef­ter den 3,8 km lan­ge svøm­me­tur, men så gik det galt. CA­MIL­LA PEDERSENS IRON­MAN HAWAII 2016 DAN­SKE KVIN­DER I TOP TI PÅ HAWAII: MICHELLE VESTERBY, CA­MIL­LA PE­DER­SEN, LISBETH KRI­STEN­SEN, SUS­AN­NE NI­EL­SEN,

»Svøm­nin­gen gik rig­tigt godt, og den før­ste del gik fint. Men når jeg skul­le drik­ke no­get un­der­vejs på cyk­len, så røg det op igen med det sam­me. Og det var li­ge­gyl­digt, om det var vand, co­la el­ler Ga­to­ra­de, jeg ka­ste­de det he­le op. Jeg ved ik­ke, om det er for­di, jeg hav­de slugt for me­get saltvand, el­ler om jeg sad for­kert på cyk­len, men det er et pro­blem ik­ke at få ny ener­gi, når man skal cyk­le 180 km og lø­be en ma­ra­ton,« kon­sta­te­re­de Ca­mil­la Pe­der­sen tørt. Kun­ne ik­ke føl­ge med Un­der­vejs på cyk­lin­gen blev hun tid­ligt over­ha­let af den an­den dan­sker, Michelle Vesterby. Men Vesterby fik en tids­straf, så Ca­mil­la Pe­der­sen kør­te for­bi hen­de, mens hun måt­te sid­de og ven­te.

»Michelle råb­te ’Vent på mig, så vi kan føl­ges’. Selv­om man ik­ke må lig­ge helt ta­et, får man sta­dig no­get ud af ha­ve 10-12 me­ter op til den na­e­ste. Men jeg kun­ne slet ik­ke føl­ge med, da hun kom for­bi, hun var alt for sta­erk,« forta­el­ler Pe­der­sen, som un­der­stre­ger, at dan­sker­ne har et rig­tigt godt for­hold til hin­an­den.

»Nor­malt er vi på ni­veau med hin­an­den bå­de i svøm­ning, cyk­ling og løb, men jeg kun­ne ik­ke hol­de tem­po. Vi har et su­per­godt for­hold til hin­an­den, selv­om vi er kon­kur­ren­ter. Vi mød­tes to gan­ge un­der­vejs på lø­be­ru­ten, og jeg hep­pe­de på hen­de og råb­te til hen­de, at hun skul­le gi­ve den gas.«

Og det gjor­de Vesterby, som kom ind som num­mer seks, 12 mi­nut­ter hur­ti­ge­re end Pe­der­sen.

11. plad­sen er en kil­de til fru­stra­tion for den dan­ske tri­at­let. Men hun vil bru­ge si­ne er­fa­rin­ger fra Hawaii til at gø­re det bed­re na­e­ste år. Sav­ner Es­b­jerg Ud­over pro­ble­mer­ne med at hol­de er­na­e­rin­gen in­den­bords pe­ger Ca­mil­la Pe­der­sen på hjer­neska­den som år­sag til det skuf­fen­de re­sul­tat.

»Jeg var ik­ke me­re tra­et ef­ter 42 km, end jeg var ef­ter to km, men jeg kun­ne ik­ke flyt­te be­ne­ne hur­ti­ge­re. Jeg har nog­le va­ri­ge mén, og det er jo den lil­le hjer­ne, der sty­rer he­le krop­pen. Det var pis­se­tra­els, og jeg hav­de hå­bet på, at det var ble­vet bed­re. Jeg har sta­dig ik­ke haft en god Iron­man ef­ter ulyk­ken. Det er som et pus­le­spil, hvor nog­le af brik­ker­ne er ble­vet va­ek, og jeg le­der ef­ter en ny må­de at la­eg­ge dem på. Nu må vi ta­ge nog­le test, og så må vi prø­ve at la­e­se det her. Jeg ved, at jeg kan gø­re det bed­re, og jeg gi­ver ik­ke op, før jeg har prø­vet alt. El­lers ved jeg, at jeg vil­le for­try­de det bag­ef­ter. Det hand­ler og­så om at la­e­re min nye krop bedst mu­ligt at ken­de, in­den min kar­ri­e­re er for­bi.«

BT fan­ge­de den dan­ske kvin­de på vej til af­slut­nings­ce­re­mo­ni­en.

»Tri­at­ler drik­ker jo al­drig, så det skal nok bli­ve sjovt. Ik­ke for­di jeg skal drik­ke mig fuld og va­el­te rundt, men der er ba­re et godt fa­el­les­skab, hvor vi og­så er ven­ner, der tra­e­ner sam­men, selv­om vi er kon­kur­ren­ter, når først det ga­el­der.«

Der­ef­ter ga­el­der det for­be­re­del­ser til end­nu en Iron­man, in­den året er for­bi, for Ca­mil­la Pe­der­sen vil sam­le po­int, så hun er sik­ker på sin start­plads til na­e­ste år.

» Jeg vil sam­le po­int, så jeg igen er blandt de 35 da­mer, der er kva­li­fi­ce­ret til Hawaii na­e­ste år. Jeg skal li­ge over­be­vi­se min tra­e­ner, som me­ner, at jeg har la­vet min sid­ste Iron­man i år. Men jeg vil ger­ne kø­re en til i år, og reg­ner med, at det en­ten bli­ver i Arizo­na el­ler Cozu­mel i Me­xi­co, hvor jeg og­så var med sid­ste år. Først vil jeg dog hjem til Es­b­jerg, for jeg sav­ner min lil­le by.«

nr. fi­re (tid: 9.18.50, 2015), nr. seks (tid: 9.19.05, 2016), nr. ot­te (9.11.13, 2013) nr. ot­te (tid: 9.25.41, 2015) nr. syv (tid: 10.08.55, 2004) nr. fi­re (tid: 9.29.23, 1999), nr. syv (tid: 9.53.38, 2000), nr. ni (tid: 9.57.51, 1998)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.