DRØMMELØBEREN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

USTOPPELIG mo­tions­løb og et VM, el­lers bli­ver det for hårdt,« fast­slår hen­des tra­e­ner, den tid­li­ge­re eli­te­lø­ber, Ker­sti Jakob­sen.

»Men det be­tød me­get for An­na at vin­de lø­bet og sa­et­te ny re­kord, og det er og­så et løb, som der er stor pre­sti­ge i at vin­de,« kon­sta­te­rer tra­e­ne­ren.

Med den im­po­ne­ren­de tid, som kun var tre mi­nut­ter lang­som­me­re end vin­der­ti­den hos ma­en­de­ne, ce­men­te­re­de An­na Møl­ler sin po­si­tion som en af Dan­marks bedste lø­be­re no­gen­sin­de, selv­om hun ba­re er 19 år.

Iføl­ge hen­des tra­e­ner, er der ’kun’ en tid­li­ge­re eli­te­lø­ber, som kan må­le sig med det un­ge stor­ta­lent.

»Den ene­ste, man kan sam­men­lig­ne An­na med, er Loa Ol­af­sson. Hun var al­ler­bedst, da hun var 20 år gam­mel.«

Loa Ol­af­sson var 70er­nes sto­re dan­ske lø­be­stjer­ne, som desva­er­re bra­end­te alt for hur­tigt ud. Ol­af­sson sat­te i 1978 uof­fi­ci­el­le ver­dens­re­kor­der på bå­de 5.000 og 10.000 me­ter samt 10 km lan­de­vej, men det var desva­er­re, in­den man in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te kvin­der­nes pra­e­sta­tio­ner på de lan­ge di­stan­cer. Ti­der­ne blev des­u­den sat i blan­de­de fel­ter, hvor da­ti­dens dan­ske su­per­ta­lent løb sam­men med ma­en­de­ne. Ol­af­sson vandt des­u­den Eremitageløbet tre år i tra­ek: 1976, 77 og 78.

I 1980 for­søg­te Ol­af­sson sig på ma­ra­ton­di­stan­cen ved et løb i Auck­land, New Ze­aland, men un­der­vejs blev hun ska­det og måt­te op­gi­ve at gen­nem­fø­re. Hun vend­te al­drig til­ba­ge på top­plan, men hen­des ti­der er sta­dig ga­el­den­de dan­ske re­kor­der på 3.000, 5.000 og 10.000 me­ter. Må stå på brem­sen »Det sto­re mål med An­na er, at hun skal be­va­re ly­sten til at lø­be og und­gå ska­der. Det er og­så der­for, at hun får lov til at lø­be så man­ge for­skel­li­ge di­stan­cer og løb, som hun sy­nes er sjove at prø­ve.« LOA OL­AF­SSON vs. AN­NA MØL­LER Loa Ol­af­ssons per­son­li­ge re­kor­der An­na Møl­lers per­son­li­ge re­kor­der 800 M: 2.05,9 800 M: 2.05,91 1.500 M: 4.10,7 1.500 M: 4.21,59 3.000 M: 8.42,3 (DR) 3.000 M: 8.47,83 5.000 M: 15.08,8 (DR) 5.000 M: 16.07,43 (2015) 10.000 M: 31.45,4 (DR) 10.000 M: 34.29,41 (2015) 3.000 M FOR­HIN­DRING: 9.32,68 (DR)

GGNog­le gan­ge må Ker­sti Jakob­sen dog sa­et­te brem­sen i over for sin un­ge elev for at und­gå, at hun sli­der sig selv op.

»An­na vil ger­ne det he­le, og så er det os, der bli­ver nødt til at si­ge stop. Så nog­le gan­ge får hun ik­ke lov til at stil­le op i løb, som hun el­lers ger­ne vil­le. Og som re­gel kan hun og­så godt for­stå og ac­cep­te­re det, når først vi får talt om det.«

Li­ge nu er der skru­et lidt ned for in­ten­si­te­ten i tra­e­nin­gen, mens An­na Møl­ler for­be­re­der sig på det na­e­ste sto­re mål: EM i cros­sløb, som af­vik­les på Sar­di­ni­en søn­dag 11. de­cem­ber. In­den da bli­ver der og­så del­ta­gel­ser ved i den hjem­li­ge cross-tur­ne­ring samt de nor­di­ske mester­ska­ber. An­na Møl­ler er sta­dig så ung, at hun stil­ler op i ju­ni­or-klas­sen ved EM.

»Det er ik­ke til at si­ge, om An­na kan vin­de. Det kom­mer helt an på mod­stan­den, og hvor­dan ru­ten ser ud, men jeg er over­be­vist om, at hun vil va­e­re med helt frem­me.«

tid­li­ge­re eli­te­lø­ber, vin­der af Eremitageløbet i 2003, 04, 05, 06

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.