Pro­fes­sor: Nemt at om­gå blo­ke­ring

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Med få klik er det mu­ligt at få din com­pu­ter til at tro, at den be­fin­der sig i et an­det land. Det er en af grun­de­ne til, at det ik­ke er mu­ligt for re­ge­rin­gen at for­hin­dre al­le dan­ske­re i at få ad­gang til ter­r­or­pro­pa­gan­da på net­tet.

Så­dan ly­der det fra Ivan Bjer­re Dam­gaard, pro­fes­sor ved In­sti­tut for Da­ta­lo­gi på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

»Man kan sag­tens om­gå så­dan en blo­ke­ring, hvis man har en så­kaldt VPN-for­bin­del­se på sin com­pu­ter. Det er ik­ke ra­ketvi­den­skab at få så­dan en. Så man ud­ryd­der ik­ke ter­r­or­pro­pa­gan­da med en fil­tre­ring,« si­ger han. En kryp­te­ret tun­nel Re­ge­rin­gen vil tirs­dag frem­la­eg­ge en stør­re plan med 22 ini­ti­a­ti­ver, der skal be­ka­em­pe ra­di­ka­li­se­ring.

Et af ini­ti­a­ti­ver­ne, som Ritzau har få­et ad­gang til, hand­ler om at etab­le­re et blo­ke­rings­fil­ter ved­rø­ren­de ter­r­or­pro­pa­gan­da på net­tet.

Des­u­den skal det va­e­re mu­ligt med en dom­mer­ken­del­se at blo­ke­re ad­gang til uden­land­ske in­ter­net­do­ma­e­ner. Men med den så­kald­te VPN-for­bin­del­se kan man la­ve en kryp­te­ret tun­nel fra sin com­pu­ter til ud­lan­det, hvor der ik­ke er blo­ke­ret for de på­ga­el­den­de hjem­mesi­der.

»Det er jo kun dan­ske in­ter­ne­tud­by­de­re, som kan på­la­eg­ges at blo­ke­re for de her si­der. Der­for kan man via an­dre lan­des in­ter­ne­tud­by­de­re sta­dig til­gå si­der­ne,« ly­der det fra Ivan Bjer­re Dam­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.