RADIKALISERINGSPLAN

BT - - NYHEDER -

Pla­nen er ind­delt i tre punk­ter: Ra­di­ka­li­se­ring på in­ter­net­tet, frem­med­kri­ge­re i ra­di­ka­li­se­re­de mil­jø­er og ra­di­ka­li­se­ring i fa­engs­ler. Nog­le af ini­ti­a­ti­ver­ne er: Etab­le­ring af et kor­ps af di­gi­ta­le for­nufts­stem­mer, som kan va­e­re til ste­de på so­ci­a­le me­di­er og ud­for­dre ek­stre­mi­sti­ske syns­punk­ter Stop for of­fent­li­ge ydel­ser til frem­med­kri­ge­re (og­så kal­det foreign figh­ters). Krav om, at pra­e­di­ke­ner i Kri­mi­nal­forsor­gens in­sti­tu­tio­ner som ud­gangs­punkt skal fo­re­gå på dansk.

re­ge­rin­gens/ritzau/ Kil­de: Over­sigt over 22 ini­ti­a­ti­ver mod ra­di­ka­li­se­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.