5HYDGRO OLQGUHU VPHUWHU RJ IRUEHGUHU OHGGHQHV IXQNWLRQ

Re­va­dol er ba­se­ret på et suk­ker­stof, der er ud­vun­det af re­jeskal­ler. Det­te stof fun­ge­rer som byg­ge­ma­te­ri­a­le for bruskva­e­vet og der­med lin­dres let til mo­de­rat slid­gigt.

BT - - NYHEDER -

Slid­gigt gør li­vet surt for man­ge men­ne­sker. Men med Re­va­dol kan man sa­et­te en stop­per for så­vel smer­te og øm­hed som for sel­ve ned­bryd­nin­gen af brusk i krop­pens led. Jo bed­re led fun­ge­rer, de­sto let­te­re er det at hol­de sig igang, så man kan ny­de al­le de ak­ti­vi­te­ter, der gi­ver li­vet va­er­di. Re­va­dol er et la­e­ge­mid­del, der af­hja­el­per symp­to­mer og smer­ter ved let til mo­de­rat slid­gigt.

Hvor­dan op­le­ves slid­gigt?

I et rask – el­ler i et ungt – led er der brusk mel­lem knog­ler­ne. Den­ne brusk fun­ge­rer som en ela­stisk blød ’stød­da­em­per’, der gør, at led­dene kan be­va­e­ges gnid­nings­løst. Med al­de­ren bli­ver det­te brusk slidt og tyndt, hvor­ved der grad­vist op­står be­last­ning i led­det. Be­last­nin­gen kom­mer af, at når der er min­dre brusk mel­lem knog­ler­ne, så op­står der di­rek­te kon­takt mel­lem de to knog­ler i et led. Der­for kø­rer led­det min­dre godt og be­va­e­ge­lig­he­den op­le­ves som stiv og be­gra­en­sen­de. Sam­ti­dig bli­ver led­det ømt af den di­rek­te be­last­ning fra knog­le mod knog­le.

Så­dan vir­ker Re­va­dol

Re­va­dol-tab­let­ter­ne er ba­se­ret på re­jeskal­ler, der er for­ar­bej­det og for­fi­net i en avan­ce­ret pro­ces. Her­med kan man ud­vin­de stof­fer fra re­jeskal­ler­ne, der fun­ge­rer som byg­ge­ma­te­ri­a­ler til bruskva­e­vet. Der­med bli­ver be­va­e­ge­lig­he­den i led­dene bed­re, og øm­he­den til­sva­ren­de min­dre. Lang­tids­stu­di­er vi­ser, at ind­holds­stof­fet i Re­va­dol brem­ser ned­bryd­nin­gen af bru­sken ved at ha­em­me de en­zy­mer, der øde­la­eg­ger bruskva­ev.

Virk­ning ef­ter 4-8 uger

Ty­pisk be­gyn­der man at ma­er­ke vik­nin­gen i led­dene al­le­re­de ef­ter ca. 4-8 uger med 3 tab­let­ter dag­ligt.

Her­med kan man ud­vin­de stof­fer fra re­jeskal­ler­ne, der fun­ge­rer som byg­ge­ma­te­ri­a­ler til bruskva­e­vet. Der­med bli­ver be­va­e­ge­lig­he­den i led­dene bed­re og øm­he­den til­sva­ren­de min­dre.

Re­va­dol vir­ker der, hvor der er brug for det. Ved ryg­pro­ble­mer gi­ver Re­va­dol byg­ge­sten til bru­sken mel­lem hvirv­ler­ne og re­du­ce­rer der­med pro­ble­mer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.