Så­dan vir­ker Re­va­dol:

BT - - NYHEDER -

I et vel­fun­ge­ren­de led er der brusk mel­lem knog­ler­ne. Den­ne brusk fun­ge­rer som en ela­stisk blød ’stød­da­em­per’, der gør, at led­dene kan be­va­e­ges gnid­nings­løst. Med al­de­ren bli­ver det­te brusk slidt og tyndt, hvor­ved der grad­vist op­står be­last­ning i led­det. Når der er min­dre brusk mel­lem knog­ler­ne, så op­står der di­rek­te kon­takt mel­lem de to knog­ler. Der­for kø­rer led­det nu min­dre godt og be­va­e­ge­lig­he­den op­le­ves som stiv og be­gra­en­sen­de. Sam­ti­dig bli­ver led­det ømt af den di­rek­te be­last­ning fra knog­le til knog­le. Re­va­dol in­de­hol­der et suk­ker­stof, der ind­går i op­byg­nin­gen af bruskva­e­vet i vo­res led. På den må­de le­ve­rer Re­va­dol byg­ge­ma­te­ri­a­ler til den ela­sti­ske del af led­dene. Der­med bli­ver be­va­e­ge­lig­he­den i led­dene bed­re, og øm­he­den til­sva­ren­de min­dre. Lang­tids­stu­di­er vi­ser, at ind­holds­stof­fet i Re­va­dol brem­ser ned­bryd­nin­gen af bru­sken ved at ha­em­me de en­zy­mer, der øde­la­eg­ger bruskva­ev.

4

2

3

1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.