Hvid pig­ment får Krøy­ers ma­le­ri­er til at skal­le

BT - - NYHEDER - /ritzau/

I bit­tes­må styk­ker skal­ler ma­lin­gen af kunstva­er­ker som ’Som­mer­af­ten ved Ska­gen, kunst­ne­rens hu­stru med hund’ og ’Som­mer­af­ten ved Ska­gen Søn­der­strand’, der er ma­let af P.S. Krøy­er.

År­sa­gen skal for­ment­lig fin­des på ska­gens­ma­le­rens palet, skri­ver Po­li­ti­ken. Her blev det sta­bi­le blyhvidt nem­lig byt­tet ud med zink­hvidt. Og skif­tet i pig­men­tet har voldt kon­ser­va­to­rer sto­re pro­ble­mer med at be­va­re Krøy­ers se­ne va­er­ker.

Det slår et hold af for­ske­re fast, ef­ter at de har un­der­søgt ot­te af ma­le­rens va­er­ker.

»Vi har la­en­ge vidst, at det var sva­ert at be­va­re hans ma­le­ri­er. Far­ven kun­ne fal­de af i me­get små styk­ker, og nog­le gan­ge ryn­ke­de det. Nu har vi fun­det ud af, at han skif­te­de sit hvi­de pig­ment ud,« si­ger Ce­cil Krarup An­der­sen til Ritzau.

Hun er ad­junkt ved Kun­sta­ka­de­miets Kon­ser­va­torsko­le og er en af kra­ef­ter­ne bag pro­jek­tet. Skif­tet hos P.S. Krøy­er ske­te til­sy­ne­la­den­de i 1880er­ne.

Zink­hvidt er kendt for at gø­re olie­far­ven min­dre sta­bil. De skrø­be­li­ge lag må der­for nog­le gan­ge op­gi­ve at bli­ve ha­en­gen­de på la­er­re­det.

In­spira­tion fra ud­lan­det

»Det kan gi­ve nog­le pro­ble­mer med, at far­vela­get ik­ke sid­der godt nok fast. Det bli­ver me­get skrø­be­ligt og kom­mer til at skal­le af, hvis det bli­ver ud­sat for stød, el­ler hvis la­er­re­det tra­ek­ker sig sam­men,« si­ger Ce­cil Krarup An­der­sen.

P.S. Krøy­er ma­le­de med den sa­er­li­ge pig­ment ef­ter in­spira­tion fra ud­lan­det. Og­så sto­re ma­le­re som Vin­cent van Gogh, Cezan­ne og Ma­net ma­le­de med zink­hvidt.

For Krøy­ers ma­le­ri­er be­tød pig­men­tet, at han kun­ne ram­me en helt sa­er­lig blå far­ve, som er ka­rak­te­ri­stisk for va­er­ker­ne.

Den nye vi­den kan be­ty­de, at fa­er­re ma­le­ri­er fra Krøy­ers pen­sel bli­ver lånt ud fra mu­se­um til mu­se­um frem­over. Al­le­re­de i dag er der ma­le­ri­er, man ik­ke la­en­ge­re lå­ner ud.

Zink­hvidt er og­så ble­vet brugt flit­tigt i se­ne­re pe­ri­o­der. Blandt an­dre har As­ger Jorn brugt det me­get.

AR­KIV­FO­TO SCAN­PIX

Kend­te ma­le­ri­er af P.S. Krøy­er skal­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.