Trump plan­lag­de ’sex-over­greb’ på Bill Cl­in­ton

BT - - NYHEDER -

Gårs­da­gens tv-de­bat imel­lem Do­nald Trump og Hil­lary Cl­in­ton kun­ne ha­ve va­e­ret langt me­re skan­da­løs, end den blev. Så­le­des hav­de Do­nald trump iføl­ge avi­sen The New York Ti­mes plan­lagt at få Bill Cl­in­tons på­stå­e­de se­xof­re fra 90er­ne Paula Jo­nes, Kathleen Willey og Juanita Broaddrick til at kon­fron­te­re den 70-åri­ge eks-pra­esi­dent for åben ska­erm.

Dét vil­le ha­ve for­vand­let den tra­di­tions­ri­ge town­hall-de­bat til no­get, der minder om et Jer­ry Sprin­ger Show.

Men ba­re fi­re mi­nut­ter før ’showti­me’ fik uni­ver­si­te­tet i Was­hin­g­ton, der lag­de lo­ka­ler til, an­gi­ve­ligt nys om pla­nen. Og her­fra greb man hur­tigt ind.

Do­nald Trumps folk fik at vi­de, at kvin­der­ne vil­le bli­ver fjer­net med magt, hvis de for­søg­te at na­er­me sig eks-pra­esi­den­ten og ind­le­de et ska­en­de­ri. Og li­ge før pro­gram­mets be­gyn­del­se blev de tre kvin­der ført til de­res plad­ser si­de om si­de med Trumps ko­ne og børn. Og så – to mi­nut­ter se­ne­re – ind­t­og Bill Cl­in­ton sin plads uden på no­get tids­punkt at kom­me alt for ta­et Paula Jo­nes, Kathleen Willey og Juanita Broaddrick.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.