Revy­stjer­ne med sød­me

Ann Hjort har fol­det he­le sit hu­mør ud på lan­dets revys­ce­ner – og så vandt hun dan­sker­nes hjer­ter som Puk i ’Nis­se­ban­den i Grøn­land’

BT - - NAVNE - Jakob Ste­en Ol­sen | jso@ber­ling­s­ke.dk

Er der no­get, der ik­ke ta­ler for, at Ann Hjort kan gå li­ge ind på sce­nen i hvil­ken som helst som­mer­revy? Ik­ke me­get. Hun har he­le pak­ken. Et frisk og ufor­fal­sket spil­le­hu­mør. Bril­lant tek­nik til det sjove. Hun er mu­si­kalsk og syn­ger vi­dun­der­ligt. Og så har hun en med­født sød­me, som gør sig me­re end godt på sce­nen, når det er dét, der skal til.

I dis­se ti­der skal man pas­se på med at gi­ve kvin­der kom­pli­men­ter for de­res ud­se­en­de, men jeg er li­geg­lad, for den si­de af ud­strå­lin­gen be­ty­der fak­tisk og­så no­get, hvad en­ten man vil va­e­re ved det el­ler ej. Og in­gen vil vel be­stri­de, at Ann Hjort kla­e­der en sce­ne.

Det så man se­ne­st i Rot­te­fa­el­de­revy­en i Svend­borg, hvor hun har va­e­ret med i fle­re om­gan­ge, li­ge­som hun har va­e­ret revyland­ska­bet rundt. Fra Søn­der­borg over Gan­lø­se og Hjør­ring til Born­holm og Ny­kø­bing. Og så fik vi vist ik­ke en­gang det he­le med.

Hun er ud­dan­net fra Sku­e­spil­ler­sko­len ved Aar­hus Te­a­ter i 1983 og har si­den fri­stet den fre­elan­ce­tilva­e­rel­se, som de fle­ste sku­e­spil­le­re styk­ker sam­men. No­ma­de­tilva­e­rel­sen har ført hen­de godt rundt i te­a­ter­land­ska­bet, li­ge­som hun og­så lej­lig­heds­vis er duk­ket op på ska­erm og la­er­red.

Yng­ste­nis­se

Hun va­de­de di­rek­te ind i de fle­stes hjer­ter som den dril­ske og nys­ger­ri­ge yng­ste­nis­se Puk i ’Nis­se­ban­den i Grøn­land’ – og Puk har hun fak­tisk ik­ke rig­tig no­gen­sin­de slup­pet, selv om det er nog­le år si­den, at den po­pu­la­e­re ju­le­ka­len­der­ud­sen­del­se før­ste gang gik over ska­er­men. Sam­men med nis­se­kol­le­ga­en Flem­m­ing Jen­sen har hun gen­nem åre­ne un­der­holdt med lø­jer­ne for be­gej­stre­de børn i stor­cen­tre.

El­lers har der va­e­ret så me­get an­det – for ek­sem­pel mu­si­ca­len ’Ki­el­ga­sten’ med Kim Lar­sen. El­ler en hel mas­se teg­ne­film, hvor hun har kun­net bru­ge sin smuk­ke og smi­di­ge stem­me og sit ta­lent for den hur­tigt, skar­pt op­rid­se­de fi­gur.

Ann Hjort dan­ner par med kol­le­ga­en Ras­mus Krogs­gaard.

FO­TO: SØ­REN BID­STRUP

Ann Hjort har spil­let revy over det me­ste af lan­det og er lej­lig­heds­vis duk­ket op på tv-ska­er­men og film­la­er­re­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.