3 nøg­ler til sejr

BT - - DANMARK - MONTENEGRO -

Stør­re fel­tra­tion DET DAN­SKE LANDS­HOLD har de se­ne­ste år haft pro­ble­mer med at få nok spil­le­re i fel­tet. Det bur­de va­e­re en sa­ga blot med skif­tet til Åge Ha­rei­des 3-5-2-sy­stem, men i Po­len stak pro­ble­met igen sit grim­me an­sigt frem. Det kan hja­el­pe, hvis Yus­suf Poul­sen kom­mer ind på hol­det, men det er vig­tigt, at og­så Chri­sti­an Erik­sen og Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg el­ler Tho­mas Dela­ney fyl­der på i fel­tet mod Mon­te­ne­gro.

Erik­sen tur/re­tur

CHRI­STI­AN ERIK­SEN VAR nøg­le­spil­le­ren, da lands­hol­det vandt den hidtil ene­ste hjem­me­kamp i VMkva­len mod Ar­me­ni­en. Men i Po­len var Tot­ten­ham-spil­le­ren til­ba­ge på det ni­veau, vi så ham sid­ste ef­ter­år. Erik­sen er el­lers blom­stret op på lands­hol­det un­der Åge Ha­rei­de, men det var usyn­ligt i Warszawa. Det er me­get af­gø­ren­de, at hol­dets kre­a­ti­ve kraft igen fin­der de kva­li­te­ter frem , som vi ved, han in­de­hol­der.

Me­re kant, tak

DET VAR IK­KE me­get, de dan­ske kant­spil­le­re bi­drog med i Warszawa for­le­den. Pe­ter An­ker­sen hav­de sto­re de­fen­si­ve pro­ble­mer, og først ef­ter pau­sen kom FC Kø­ben­havn-spil­le­re­ren i gang of­fen­sivt. I af­ten skal bå­de han og Riza Dur­mi­si i hø­je­re grad sør­ge for kva­li­fi­ce­re­de ind­la­eg, li­ge­som de skal be­va­e­ge sig na­er­me­re fel­tet, end de gjor­de i lør­dags.

Pe­ter An­ker­sen kom i pro­ble­mer de­fen­sivt mod Po­len – of­fen­sivt gik det bed­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.