Frank­rig åb­ner sit før­ste fixe­rum

BT - - NYHEDER -

Frank­rigs sund­heds­mi­ni­ster be­søg­te tirs­dag lan­dets før­ste fixe­rum for stik­narko­ma­ner.

»Fixe­rum­me­ne er et vig­tigt red­skab i kam­pen mod narko­ti­ka­e­nes svø­be. Narko­ma­ner får mu­lig­hed for at ta­ge stof­fer i go­de sa­ni­ta­e­re om­gi­vel­ser,« fastslog sund­heds­mi­ni­ster Ma­ri­sol Tou­rai­ne.

Cen­tret har til hu­se på et ho­spi­tal i na­er­he­den af ba­ne­går­den Ga­re du Nord. Om­rå­det er kendt for dets man­ge narko­ma­ner.

Narko­ma­ner­ne skal selv med­brin­ge de­res stof­fer til cen­te­ret, som er be­man­det med en stab af pro­fes­sio­nel­le, der­i­blandt la­e­ger og so­ci­a­l­ar­bej­de­re.

Fixe­rum ek­si­ste­rer al­le­re­de i en ra­ek­ke an­dre lan­de så­som Dan­mark, Tys­kland, Hol­land, Nor­ge og Schweiz.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.