Kul­tursty­rel­sen skal bru­ge 1,2 mio. år­ligt på Poké­mon

BT - - NYHEDER -

for at få fjer­net mon­stre­ne. Men Slots- og Kul­tursty­rel­sen har ik­ke ta­enkt sig at sa­et­te be­gra­ens­nin­ger for spil­ler­ne – hver­ken i Bi­bli­o­teks­ha­ven el­ler an­dre ste­der.

Tva­er­ti­mod har man op­stil­let mo­bi­le toilet­vog­ne og sat ek­stra skral­des­pan­de op for at kun­ne hånd­te­re de man­ge un­ge men­ne­sker, der nu fa­er­des i ha­ven. Der er og­så an­sat en ek­stra vagt til at pas­se på om­rå­det.

Det ko­ster 3000-4000 kr. om da­gen og der­med op mod 1,2 mil­li­o­ner om året.

I som­me­ren var der op mod 500 per­so­ner i bi­bli­o­teks­ha­ven ad gan­gen, når der var flest.

Slots- og Kul­tursty­rel­sens pres­se­vagt op­ly­ser, at man er glad for de men­ne­sker, der be­nyt­ter bi­bli­o­teks­ha­ven, uan­set om det er folk, der la­e­ser en bog på ba­en­ken, drik­ker en øl ef­ter fyraf­ten el­ler ja­ger små mon­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.