Jakob Scharf Kri­mi­nal­fors

BT - - NYHEDER -

PET-BOG Skjol­da­ger, lø­ste han sam­ti­dig op­ga­ver for Kri­mi­nal­forsor­gen og Justits­mi­ni­ste­ri­et.

Tri­ne Bram­sen har nu bedt ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind re­de­gø­re for an­sa­et­tel­sen af Jakob Scharf.

»Det er be­syn­der­ligt, at man kan hy­re en fy­ret PET-chef ind som kon­su­lent i Kri­mi­nal­forsor­gen, og der rej­ser sig jo en ra­ek­ke spørgs­mål,« si­ger hun.

Tri­ne Bram­sen har stil­let en ra­ek­ke pa­ra­graf 20-spørgs­mål om, hvil­ke ind­køb der un­der ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort, er fo­re­ta­get hos Jakob Schar­fs fir­ma Cer­ta, og hvil­ke tavs­heds­klau­su­ler der ga­el­der for den tid­li­ge­re PET-chef. Trak sig ef­ter pres »Jeg fryg­ter da, at man om kort tid vil kun­ne la­e­se i en bog, hvil­ke sik­ker­heds­løs­nin­ger der ga­el­der for de dan­ske fa­engsel­san­sat­te. Jeg er sik­ker på, at de ro­ck­er- og ban­de­med­lem­mer, der tru­er de fa­engsel­san­sat­te, vil la­e­se den bog med stor iver,« si­ger hun.

Jakob Scharf trak sig ef­ter pres fra stil­lin­gen ef­ter uger med bal­la­de og ke­de­li­ge sa­ger. Blandt an­det sa­gen om, at PET hav­de for­søgt at for­hin­dre Pia Kja­ers­gaard i at be­sø­ge frista­den Chri­sti­a­nia.

BT for­søg­te i går at få en kom­men­tar fra Pia Kja­ers­gaard, men det kun­ne ik­ke la­de sig gø­re, da hun er bort­rejst. Hun har dog for ny­ligt ud­talt sig me­get klart om, hvad hun me­ner om den tid­li­ge­re PET-chef:

»Han er en lil­le yn­ke­lig per­son og en ky­ni­ker ud over al­le gra­en­ser, og det har han al­le da­ge va­e­ret,« sag­de hun søn­dag til Jyl­lands-Po­sten.

Sø­ren Pind var en af de før­ste til at kri­ti­se­re Po­li­ti­kens be­slut­ning om at of­fent­lig­gø­re bo­gen. BT har uden held for­søgt at få en kom­men­tar fra ju­stits­mi­ni­ste­ren og fra Kri­mi­nal­forsor­gen, li­ge­som det hel­ler ik­ke har va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Jakob Scharf el­ler PET. Vi kan ik­ke ha­ve, at en tid­li­ge­re PET-chef, som er ble­vet fy­ret, og om hvem der nu fo­re­lig­ger tvivl om, hvor­vidt han kan over­hol­de sin tavs­heds­pligt, lø­ser op­ga­ver for det of­fent­li­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.