’’ ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - DEBAT -

Hver tred­je kvin­de med ik­ke-ve­st­lig bag­grund si­ger, at de ik­ke selv kan va­el­ge de­res mand. Man skal ik­ke kun­ne få til­skud til at pas­se børn, hvis man ik­ke ta­ler dansk Twit­ter har på et halvt år luk­ket 125.000 kon­ti, som har va­e­ret brugt til at spre­de ter­ror. Vi ind­fø­rer et ter­r­or­fil­ter. Det skal ik­ke va­e­re gra­tis at opild­ne til ter­ror Trus­len fra ek­stre­mi­sti­ske grup­per og ra­di­ka­li­se­ring er helt re­el. Det skal vi for­hol­de os til. Trus­len kom­mer bå­de fra Ka­bul og Kund­by Ek­stre­mi­sti­ske mil­jø­er un­der­gra­ver vort frie sam­fund. Vi har op­le­vet to ter­r­or­an­greb i Dan­mark. Det er naivt at tro, at det ik­ke fort­sa­et­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.