Ond­skab i Ka­bul og Kund­by

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Det var et al­vor­ligt tre­klø­ver af mi­ni­stre som pra­e­sen­te­re­de re­ge­rin­gens plan for ’en ko­or­di­ne­ret ind­sats til be­ka­em­pel­se af pa­ral­lel­sam­fund’ tirs­dag. 22 ini­ti­a­ti­ver og en lil­le halv mil­li­ard skal lø­se op for en ra­ek­ke me­get for­skel­li­ge pro­ble­mer sam­let un­der pa­raply­be­teg­nel­sen ’pa­ral­lel­sam­fund’.

HVAD ER PROBLEMET? Det er en slags blan­ko­check til PET. Men der er rin­ge da­ek­ning på kon­to­en, for tek­nisk vir­ker blo­ke­ring af ind­hold old­n­or­disk

DET LEDTE MI­NE tan­ker hen på, da Ge­or­ge Bush’ rå­d­gi­ve­re fandt på sam­le­be­teg­nel­sen ’the axis of evil’ (ond­ska­bens ak­se), for­di de ond­ska­ber, de øn­ske­de at ta­le sam­let om, egent­ligt ik­ke hav­de så me­get til fa­el­les. Det blev fulgt op af end­nu en ny pa­raply­be­teg­nel­se; ’the co­a­li­tion of the wil­ling’ (ko­a­li­tio­nen af de vil­li­ge). Det var virk­nings­fuld kom­mu­ni­ka­tion. Og det er da og­så som kom­mu­ni­ka­tion, at re­ge­rin­gens ud­spil ud­ma­er­ker sig, me­re end på sel­ve ind­holdsi­den. INDHOLDET I PAKKEN be­står mest af vi­dere­fø­rel­ser af kend­te til­tag el­ler ud­byg­ning af sam­me, men på to punk­ter skil­ler pakken sig ud – i hver en­de af ska­la­en. I den blø­de en­de fortje­ner re­ge­rin­gen ros for et me­get bre­de­re fo­kus på at ru­ste in­sti­tu­tio­ner og pro­fes­sio­nel­le (bl.a. pa­e­da­go­ger og la­e­re­re) til op­ga­ven med at gø­re selv HENRIK BYAGER helt små børn ro­bu­ste og de­mo­kra­tisk fun­de­re­de. Li­ge­som det er prisva­er­digt, at der er fo­kus på at ska­be en mo­der­ne ma­skuli­ni­tet. I DEN HÅRDE en­de lø­ber to for­slag med op­ma­er­k­som­he­den. Nem­lig øn­sket om at gi­ve PET mu­lig­hed for at blo­ke­re for be­stemt ind­hold på in­ter­net­tet og for­sla­get om at indsa­et­te en slags ’ga­de­me­d­ar­bej­de­re på in­ter­net­tet’. Re­ge­rin­gen kal­der det selv at prom­ove­re for­nuft-stem­mer. FOR­SLA­GET OM BLO­KE­RING af ind­hold på in­ter­net­tet er bå­de tek­nisk, juri­disk og prin­ci­pi­elt be­ta­en­ke­ligt. Prin­ci­pi­elt, for­di det kna­eg­ter det frie ord. Til det sva­rer ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind, at det frie ord net­op er un­der an­svar for dom­sto­le­ne. Det fø­rer til den juri­di­ske be­ta­en­ke­lig­hed, for re­ge­rin­gen fo­re­slår en slags for­hånd­sken­del­se til PET, som mu­lig­gør at blo­ke­re be­stemt ind­hold uden først at skul­le ind­hen­te en dom­mer­ken­del­se – en al­vor­lig af­vi­gel­se fra grund­la­eg­gen­de rets­prin­cip­per. DET ER EN slags blan­ko­check til PET. Men der er rin­ge da­ek­ning på kon­to­en, for tek­nisk vir­ker blo­ke­ring af ind­hold old­n­or­disk. Tech-eks­per­ter Søs Ma­rie Serup, har på­pe­get, hvor let det er at om­gå. An­dre ste­der – f.eks. hos Goog­le – ar­bej­der man i ste­det med om­di­ri­ge­ring af tra­fik fra mu­li­ge kom­men­de ji­ha­di­ster, så de i ste­det sen­des til klip med f.eks. ima­mer, der for­døm­mer ter­ror. DER TEGNER SIG al­le­re­de et fler­tal i Fol­ke­tin­get for re­ge­rin­gens pak­ke, og det 23. punkt, som S og DF fo­re­slog, om at fa­engsels­be­tjen­te skal kun­ne an­mel­de tegn på ra­di­ka­li­se­ring ano­nymt, skal så­ma­end nok og­så fin­de op­bak­ning. TIL GENGAELD ER der be­hov for en prin­ci­pi­el dis­kus­sion – bå­de om yt­rings­fri­hed og rets­sik­ker­hed. Den bli­ver dog na­ep­pe fol­det fuldt ud, for in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­bergs pun­chli­ne om, at ter­r­ortrus­len bå­de kom­mer fra Ka­bul og Kund­by (hvor en 16-årig et­nisk dansk pi­ge for­modes at va­e­re ble­vet ra­di­ka­li­se­ret) bla­e­ser al­le an­dre ar­gu­men­ter af ba­nen.

Livs­stil­s­eks­pert og fored­rags­hol­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.