Her er kult­se­ri­ens fal

BT - - NYHEDER -

90er kult­se­ri­en Be­ver­ly Hills 90210 hav­de sid­ste år 25-års ju­bila­e­um, og i går run­de­de Luke Per­ry aka Dylan McKay 50 år. Kar­ri­e­ren for de tid­li­ge­re sto­re iko­ner har dog langt­fra va­e­ret pran­gen­de ef­ter de­res sto­re stjer­ne­sta­tus for to år­ti­er si­den. Da tv-se­ri­en Be­ver­ly Hills 90210 hav­de pre­mi­e­re i Dan­mark i 1992, hav­de få nok for­ud­set, at se­ri­en om tvil­lin­ger­ne Bran­don og Bren­da fra Min­ne­a­po­lis vil­le bli­ve en af de mest se­te og om­tal­te se­ri­er i tv-hi­sto­ri­en.

Men ef­ter 25 år vi­ses se­ri­en sta­dig på dansk tv. Dog er det gå­et min­dre godt for stjer­ner­ne fra den­gang, der nu al­le er mi­dal­dren­de og al­drig er nå­et op på for­dums tids hø­je tin­der. Ste­ve, 52 år Dylan var ik­ke se­ri­ens al­der­spra­esi­dent. Fle­re af sku­e­spil­ler­ne er end­nu ae­l­dre, og en af dem er Ian Zi­e­ring, der som Ste­ve San­ders ro­de­de sig ud i det ene dra­ma ef­ter det an­det og var søn af en kendt tv-sku­e­spil­ler i se­ri­en og der­for al­tid kør­te rundt i dy­re bi­ler.

Ian Zi­e­ring har holdt sig godt og har blandt an­det va­e­ret strip­per i Chip­pen­da­les ef­ter Be­ver­ly Hills. Hans stør­ste rol­le ef­ter hit-se­ri­en var en rol­le i fil­men ’Shark­na­do,’ men han har og­så for­søgt sig som in­struk­tør af kort­film.

Li­ge­som fle­re af de an­dre fra se­ri­en har og­så Ian Zi­e­ring med­vir­ket i den ame­ri­kan­ske ud­ga­ve af ’Vild med dans’, hvor han nå­e­de til se­mi­fi­na­len.

Pri­vat har han va­e­re gift med den tid­li­ge­re play­boy­mo­del Nik­ki Zi­e­ring, men er nu gift med sy­geple­jer­sken Erin Ludwig. Kel­ly, 44 år Jen­nie Garth var og­så kun 17 år, da hun fik rol­len som den at­tråva­er­di­ge Kel­ly Tay­l­or, der fik al­le fy­re­ne til at då­ne.

Hun er sta­dig ak­tiv som sku­e­spil­ler og med­vir­ke­de blandt an­det som Kel­ly, da 90210 genop­stod i 2008. Ud over det har hun blandt an­det va­e­ret med i ko­me­di­en ’What I li­ke about you’, og den ame­ri­kan­ske ud­ga­ve af ’Vild med dans’ i 2015.

Hun er nu gift for tred­je gang med den ti år yn­gre Da­ve Abrams og nå­e­de at få tre døtre med sin an­den ae­g­te­mand, sku­e­spil­le­ren Pe­ter Fa­ci­nel­li. Der har og­så svir­ret ryg­ter om, at hun på et tids­punkt var ble­vet ka­e­re­ster med sin ka­e­re­ste Dylan fra se­ri­en i det vir­ke­li­ge liv, alt­så med Luke Per­ry. Men de ma­ne­de ryg­ter­ne i jor­den, og nu er sku­e­spil­le­ren alt­så gift igen. Bran­don, 47 år Bren­das at­trak­ti­ve tvil­lin­ge­bror Bran­don, der går un­der det bor­ger­li­ge navn Ja­son Pri­est­ley, var se­ri­ens spej­der, der al­tid gjor­de alt det rig­ti­ge med und­ta­gel­se af et par en­kel­te fejl­trin.

Pri­est­ley er en af de stjer­ner fra se­ri­en, der har haft mest gang i kar­ri­e­ren ef­ter­føl­gen­de. En af de mest mar­kan­te har va­e­ret en ho­ved­rol­le i se­ri­en ’Call me Fitz’, som kør­te i fle­re sa­e­so­ner. I 2005 gif­te­de han sig med ma­ke up-ar­ti­sten Na­o­mi Low­de, som han har dat­te­ren Ava Vero­ni­ca og søn­nen Das­hiel Or­son med.

Pri­vat har han dog ik­ke al­tid op­ført sig som en spej­der. Den sto­re ka­er­lig­hed til fart og ra­cer­bi­ler end­te med, at han i 2002 kør­te galt og bra­ek­ke­de fle­re knog­ler og fik ska­der i ho­ve­d­et og på rygsøj­len. An­drea, 55 år Ga­bri­el­le Car­te­ris var se­ri­ens se­ri­ø­se pi­ge An­drea Zuck­er­mann og var kendt som den am­bi­tiø­se le­der af sko­le­bla­det, der hav­de en hem­me­lig fo­rel­skel­se i Bran­don.

Hun er se­ri­ens ae­ld­ste sku­e­spil­ler og har med­vir­ket i et par tv-se­ri­er, men har nu ka­stet sig over fag­for­e­nings­ar­bej­de for sku­e­spil­le­re og ra­dio­me­d­ar­bej­de­re i Los An­ge­les.

Hun har i mod­sa­et­ning til de fle­ste an­dre i se­ri­en und­gå­et skils­mis­se og er gift på 21. år med for­fat­ter og pro­du­cer Char­les Isaa­cs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.