Oba­ma drøm­mer om al­der­dom med folk på Mars

BT - - NYHEDER -

Snart går Ba­ra­ck Oba­ma på pen­sion som USAs pra­esi­dent, og det gør han med en vi­sion om men­ne­sker i det yd­re rum.

Hans drøm er, at der på Mars el­ler an­dre ste­der i rum­met vil va­e­re fast bo­pa­el for men­ne­sker, når han bli­ver gam­mel.

»I ste­det for utå­l­mo­digt at ven­te på, at de frygt­lø­se op­da­gel­ses­rej­sen­de ven­der hjem, så ved vi - på grund af de valg, vi tra­ef­fer nu - at de rej­ser ud i rum­met for at bli­ve. Ik­ke kun på be­søg,« skri­ver Oba­ma i et ga­este­ind­la­eg på CNN tirs­dag.

Pra­esi­den­ten lover at hja­el­pe med at sen­de men­ne­sker til Mars så snart som i 2030er­ne.

Den vi­sion er imid­ler­tid ik­ke ny. Oba­ma har via den ame­ri­kan­ske rum­fart­sad­mi­ni­stra­tion (Na­sa) i fle­re år haft som mål at sen­de men­ne­sker til Mars til den tid.

»Vi har sat et klart mål, der bli­ver af­gø­ren­de for den ame­ri­kan­ske rum­hi­sto­rie: At sen­de men­ne­sker til Mars se­ne­st i 2030er­ne og brin­ge dem sik­kert til­ba­ge til Jor­den,« skri­ver Oba­ma.

Mel­din­ger­ne fra Oba­ma kom­mer iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters før et plan­lagt mø­de i den­ne uge i Pitts­burgh.

På mø­det skal for­ske­re, stu­de­ren­de og an­dre drøf­te ud­vik­lin­gen for det kom­merci­el­le mar­ked i rum­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.