Neds­melt­ning til 130 mia. kr.

BT - - NYHEDER -

OP I BRAND flyv­ning, ef­ter et in­den­rigs­fly i USA måt­te evaku­e­res på grund af røg fra en Ga­laxy No­te 7.

Sams­ung op­for­dre­de selv i man­dags al­le til at la­eg­ge te­le­fo­nen fra sig og bad sam­ti­dig al­le for­hand­le­re om at stop­pe sal­get. Sams­ung hav­de el­lers tid­li­ge­re til­budt kun­der­ne, at de kun­ne få om­byt­tet de­res mo­bil til en ny ud­ga­ve, men det sat­te fir­ma­et og­så en stop­per for, ef­ter at og­så om­byt­te­de mo­bi­ler selvan­ta­end­te. Yd­my­gel­se og fi­a­sko Nyhe­den om de tab­te salgsind­ta­eg­ter fik Sams­ungs ak­tier til at styrt­dyk­ke. Fir­ma­ets va­er­di faldt med over ot­te pro­cent, el­ler hvad der sva­rer til om­kring 130 mil­li­ar­der kro­ner iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Yd­my­gel­sen og fi­a­sko­en er to­tal, ik­ke blot for Sams­ung, men og­så for Syd­korea, hvis fi­nans­mi­ni­ster tid­li­ge­re har for­ud­set sto­re pro­ble­mer for lan­dets eks­port, hvis mo­del­len blev drop­pet. Til­li­den er gå­et fløjten Oven i det står Sams­ung til at ta­be end­nu fle­re pen­ge, for­di for­bru­ger­nes til­lid til de syd­kore­an­ske pro­duk­ter og­så er gå­et fløjten, for­kla­rer in­ve­ste­rings­kon­su­len­ten Greg Roh til BBC.

»Hvis det ba­re sker en gang, kan det op­fat­tes som en fejl – men for Sams­ung ske­te fejl­en he­le to gan­ge med den sam­me mo­del,« si­ger Greg Roh, der me­ner, det vil bli­ve ek­stremt kost­bart at gen­dan­ne fir­ma­ets om­døm­me.

Mo­bi­len nå­e­de al­drig at bli­ve solgt i Dan­mark. Sams­ung er ver­dens stør­ste sa­el­ger af smartp­ho­nes med en mar­keds­an­del på 22,8 pro­cent i an­det kvar­tal af 2016, vi­ser tal fra ana­ly­se­virk­som­he­den IDC. Sams­ungs salg skyl­des isa­er de po­pu­la­e­re mo­del­ler Ga­laxy S7 og Ga­laxy S7 Ed­ge. Ap­ple sa­el­ger ik­ke na­er så man­ge mo­bi­ler: Ste­ve Jobs’ fir­ma kun­ne pra­le af en mar­keds­an­del på 11,7 pro­cent i an­det kvar­tal med iPho­ne 6 som de­res bedst sa­el­gen­de mo­del. Sam­men­lig­ner man Ap­ples salg med an­det kvar­tal 2015, op­le­ve­de fir­ma­et 15 pro­cents ned­gang. Ana­ly­ti­ke­re for­ven­ter, at Sams­ungs neds­melt­ning ef­ter skan­da­len med den brand­far­li­ge Ga­laxy No­te 7 vil boo­ste Ap­ples salg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.