Stor­ry­ger vin­der ci­ga­ret­krig

BT - - NYHEDER -

BITTER STRID De har va­e­ret ry­gen­de ue­ni­ge. Men nu har en dom­stol i Düs­sel­dorf en­de­lig af­gjort en tre år lang juri­disk tvist om ryg­ning i hjem­met, som de ty­ske me­di­er har døbt ’ci­ga­ret­kri­gen’. Ret­tens af­gø­rel­se end­te som en dam­pen­de tri­umf for den 78-åri­ge Fri­ed­helm Adol­fs, der på grund af si­ne in­ten­se ry­ge­va­ner stod til at bli­ve smidt ud af sin lej­lig­hed. Nu har Tys­klands bedst kend­te stor­ry­ger imid­ler­tid få­et ret­tens ord for, at han fort­sat kan ny­de sto­re ma­eng­der to­bak i lej­lig­he­den uden at ri­si­ke­re uds­mid­ning.

Slags­må­let mel­lem Adol­fs og hans ud­le­jer be­gynd­te, da den ry­gen­de pen­sio­nist i 2013 modt­og en øje­blik­ke­lig op­si­gel­se af sit le­je­mål. Stin­ken­de to­baks­røg fra den al­dren­de ka­e­de­ry­ger for­gif­te­de til­va­e­rel­sen for samt­li­ge be­bo­e­re i op­gan­gen, lød ud­le­je­rens be­grun­del­se. Na­eg­te­de at gi­ve sig Ef­ter fyr­re års le­je­mål hav­de Fri­ed­helm Adol­fs imid­ler­tid ik­ke til sinds at gi­ve sig uden kamp. I 2013 kla­ge­de han over op­si­gel­sen og ind­led­te der­med en åre­lang kamp ved ty­ske dom­sto­le, der har haft me­re end van­ske­ligt ved at la­eg­ge en kon­se­kvent linje i stri­den mel­lem ry­ger og ud­le­jer.

Sa­gen om den stor­ry­gen­de pen­sio­nist har få­et mas­siv me­di­e­be­vå­gen­hed i Tys­kland, for­di den dan­ner juri­disk pra­e­ce­dens for frem­ti­dig re­gu­le­ring af ryg­ning i hjem­met. Med den se­ne­ste ken­del­se om­stø­der ret­ten i Düs­sel­dorf nem­lig to tid­li­ge­re af­gø­rel­ser, hvor Adol­fs af hen­syn til si­ne na­bo­ers sund­hed fik be­sked på at for­la­de sin bo­lig. Mod­stri­den­de ud­sagn Når dom­men den­ne gang faldt an­der­le­des ud, skyld­tes det ik­ke mindst, at Adol­fs’ na­bo­er le­ve­re­de mod­stri­den­de ud­sagn om de re­el­le ge­ner ved un­der­bo­ens to­baks­for­brug. Ik­ke fa­er­re end tolv vid­ner har va­e­ret i skran­ken for at re­de­gø­re for de­res syns­punk­ter.

Vig­tigst af alt har ud­le­je­ren iføl­ge ret­ten for­sømt at le­ve­re til­stra­ek­ke­lig be­vis for om­fan­get af ge­ner­ne ved Adol­fs’ ka­e­de­ryg­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.