Jes­si­ca Par­ker

BT - - KULTUR -

har over­s­te­get den før­ste hal­ve mil­li­ard kro­ner.

Det er sva­ert at hol­de ude af tan­ker­ne, da vi spør­ger Sa­rah Jes­si­ca Par­ker, om hun me­ner, at der i de se­ne­re år er kom­met nye fak­to­rer til, som la­eg­ger me­re pres på ae­g­te­ska­bet end tid­li­ge­re.

»Jeg tror, at den øko­no­mi­ske kri­se i 2008 lag­de et hårdt pres på en mas­se fa­mi­li­er bå­de i USA og al­le mu­li­ge an­dre ste­der i ver­den. Man­ge fora­el­dre ka­ste­de sig dob­belt så hårdt ind i de­res ar­bej­de, så det kom til at ko­ste på hjem­me­fron­ten,« si­ger Sa­rah Jes­si­ca Par­ker, der selv har va­e­ret gift med sku­e­spil­le­ren Mat­t­hew Bro­de­ri­ck si­den 19. maj 1997. Sam­men har de søn­nen Ja­mes Wil­ke Bro­de­ri­ck og tvil­lin­gepi­ger­ne Ma­rion Lo­ret­ta Elwell og Ta­bitha Hod­ge, der blev født af en sur­ro­gat­mor.

»Ma­te­ri­el­le af­savn kan va­e­re en hård be­last­ning for ae­g­te­par. Sa­er­ligt når de har børn, de ik­ke kan gi­ve det, de ønsker for dem,« si­ger Sa­rah Jes­si­ca, der me­ner, at dår­lig øko­no­mi er en un­der­vur­de­ret trus­sel mod ae­g­te­ska­bet, for­di der en ten­dens til at tro, at det he­le hand­ler om fø­lel­ser.

Nog­le ae­g­te­ska­ber, som Ro­berts og Fran­ces’ i ’Di­vor­ce’, bli­ver ba­re un­der­mi­ne­ret af to­som­he­dens til­ta­gen­de for­ud­si­ge­lig­hed, men per­son­ligt har Sa­rah Jes­si­ca Par­ker la­ert sig at fo­ku­se­re på de po­si­ti­ve si­der ved at bli­ve ae­l­dre. Skils­mis­ser er me­get for­skel­li­ge »Jeg er ble­vet bed­re til at va­e­re fora­el­der, at ple­je mi­ne re­la­tio­ner, og jeg er ble­vet en bed­re le­der. Jeg er fak­tisk god til at va­e­re for­nuf­tens stem­me i mi­ne ven­ners liv. Men der er og­så ting, der over­ra­sker mig. Jeg kan for ek­sem­pel sta­dig op­le­ve at bli­ve sår­et. Det er ik­ke alt, jeg kan tra­ek­ke på skul­dre­ne af,« si­ger Sa­rah Jes­si­ca Par­ker uden at spe­ci­fi­ce­re, hvad der sår­er hen­de.

Skils­mis­se har hun ik­ke selv op­le­vet, men me­ner, at skils­mis­ser er li­ge så for­skel­li­ge som folk. Fri­hed og for­de­le »De skils­mis­se­par, jeg ken­der, ta­el­ler bå­de dem, der har be­va­ret et ven­skab, og dem, der na­er­mest har få­et de­stru­e­ret de­res liv. Man kan ik­ke la­ve fa­ste reg­ler for et godt ae­g­te­skab, men jeg tror, at en god skils­mis­se kra­e­ver, at beg­ge par­ter gør en ind­sats,« si­ger Sa­rah Jes­si­ca Par­ker.

»Vir­ker det for folk? Nog­le vil må­ske kun­ne forta­el­le dig, at det gi­ver fri­hed og for­de­le. Jeg vil­le ik­ke selv kun­ne le­ve i et åbent ae­g­te­skab. Men jeg er ik­ke god til at la­ve dom­me om no­get, jeg slet ik­ke har en er­fa­ring med. Hvis folk har til­bø­je­lig­he­den og ik­ke ska­der hin­an­den... hvem ved?« si­ger Sa­rah Jes­si­ca Par­ker.

Ta­bu­er bli­ver brudt på stri­be i ’Sex & the Ci­ty’, men et af de mest øm­tå­li­ge er dog, at se­ri­en ita­lesa­et­ter kvin­ders al­der. El­ler må­ske sna­re­re RÅBER den ud, som når ka­rak­te­ren Sa­mantha er­kla­e­rer: »Jeg er 52, og jeg vil ro­cke den­ne her kjo­le!«

Sa­rah Jes­si­ca Par­ker vir­ker og­så op­rig­tig, når hun si­ger, at det ik­ke ge­ne­rer hen­de i dag at va­e­re ja­ev­nal­dren­de med Sa­mantha.

»Jeg bru­ger ik­ke me­get tid på at ta­en­ke på det. Bund­linj­en er jo, at der ik­ke er så me­get, man kan gø­re ved det. Så jeg ta­en­ker ik­ke over det, med­min­dre folk be­der mig om at ta­en­ke på det. Jeg er ud­ma­er­ket klar over, at min al­der kan ska­be be­gra­ens­nin­ger, men jeg va­el­ger at fo­ku­se­re på de ting, jeg kan og er god til,« si­ger Sa­rah Jes­si­ca Par­ker.

Det ga­el­der og­så for­hol­det til sku­e­spil­le­rens børn, som hun er­ken­der, at hun ja­evn­ligt na­e­rer skyld­fø­lel­se over for. Det var en re­el be­kym­ring for hen­de, at ar­bej­det på ’Di­vor­ce’ vil­le med­fø­re lan­ge pe­ri­o­der va­ek fra fa­mi­li­en, men den trav­le sku­e­spil­ler har et sy­stem.

»Hvis jeg er sam­men med mi­ne børn i to uger, så har jeg li­ge­som sat no­get i ban­ken og kan hel­li­ge mig job­bet, gå til fe­ster og lyt­te til mu­sik med hø­re­te­le­fo­ner på,« si­ger Sa­rah Jes­si­ca Par­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.