Ken­diskvin­der ført bag ly­set af ua­er­li­ge ma­end

BT - - TV/RADIO -

Når ’4-Li­sten: Det vi si­ger’ i af­tes hand­le­de om dat­ing, løf­te­de fle­re dan­ske kend­te kvin­der slø­ret for, at de selv har prø­vet at bli­ve ført bag ly­set af ma­end, der al­le­re­de hav­de an­dre kvin­der der­hjem­me. Iblandt dis­se er Mai­ken We­xø, der en ka­nal­chef på Di­scove­ry Networ­ks Dan­mark.

»Jeg var sam­men med en fyr i Lon­don for man­ge år si­den. Vi sov sam­men hver we­e­kend, sås fle­re gan­ge om ugen og hav­de va­e­ret på små­fe­ri­er sam­men«, forta­el­ler Mai­ken We­xø og fort­sa­et­ter:

»En dag kom en an­den tvva­ert op til mig og spurg­te, om det var rig­tigt, at jeg var sam­men med Mi­cha­las ka­e­re­ste,« si­ger ka­nal­che­fen.

Det vi­ste sig dog, at den var god nok. Mai­ken We­xøs ka­e­re­ste var gan­ske rig­tigt sam­men med en an­den kvin­de.

» Så stod jeg ud af taxa­en og så ham ik­ke igen. To år ef­ter fik jeg en buket blom­ster og en no­te om, at han var sing­le,« si­ger Mai­ken We­xø.

Og­så ra­diova­er­ten Sa­ra Bro har prø­vet at da­te en mand, der hav­de en an­den ka­e­re­ste, uden at hun vid­ste det.

»Jeg fandt ud af det, da hun rin­ge­de ham op fra sit ho­tel i In­di­en. Den gik på te­le­fonsva­rer, og han lod den kø­re. Så kom der ri­me­lig dår­lig stem­ning,« forta­el­ler Sa­ra Bro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.