Tri­stes­se og le­ver­postej

BT - - SPOR­TEN -

HVOR MAN­GE LAND­SKAM­PE skal der til for at gå fra op­ti­mis­me til tri­stes­se. For mit ved­kom­men­de er sva­ret to. Det kan vir­ke uret­fa­er­digt, og som om fin­ge­ren lidt for hur­tigt sø­ger ned mod aftra­ek­ke­ren. Men tre kam­pe in­de i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen er øje­bliks­bil­le­det klart. Det nye dan­ske lands­hold er hver­ken så godt, som vi hav­de hå­bet el­ler tro­et på. Det er et hold af ta­lent­ful­de fod­bold­spil­le­re, ja­vist. Men som det ser ud li­ge nu, er det ik­ke et slag­kraf­tigt hold med alt, hvad der­til hø­rer af le­der­skab, fan­de­ni­voldsk­hed og kva­li­tet.

Før­ste halv­leg var uac­cep­ta­bel i Po­len i lør­dags. Men de før­ste 45 mi­nut­ter i Par­ken i af­tes var va­er­re. De var util­ste­deli­ge. Bort­set fra drible­kon­gen Pe­ter An­ker­sen kun­ne in­gen af de dan­ske spil­le­re va­e­re de­res ind­sats be­kendt – og helt skidt stod det til for Chri­sti­an Erik­sen, der bør va­e­re hol­dets stør­ste pro­fil, men i ste­det end­nu en gang smed fle­re chan­cer va­ek, end han skab­te. Sam­men med re­sten af den dan­ske midt­ba­ne og fle­re an­dre spil­le­re går han ud af den­ne land­skamp­pe­ri­o­de med en sa­er­de­les sløj smag i mun­den. DAN­SKER­NE SPIL­LE­DE BOL­DEN plan­løst rundt. De af­le­ve­rin­ger, der bur­de va­e­re knivskar­pe, hav­de en pra­e­ci­sion, som var de slå­et med en gry­de­ske, og når der blev lø­bet, var det for det me­ste i vej­en.

Hol­det var uden styr­mand, uden le­der­skab og uden be­va­e­gel­se, mens fel­tet igen var me­re tyndt be­fol­ket end den si­bi­ri­ske tun­dra. Ja, trods et an­det sy­stem og fle­re nye spil­le­re lig­ne­de det til for­veks­ling det dan­ske lands­hold, vi så sid­ste ef­ter­år. Et dansk lands­hold, som får me­re end sva­ert ved at spil­le med om før­ste­plad­sen i en kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring.

Blev det bed­re i an­den halv­leg? Ja, det gjor­de det da. Dan­sker­ne spil­le­de sig til fle­re sto­re chan­cer og vi­ste stør­re ag­gres­si­vi­tet og ae­r­ger­rig­hed. Men det er og­så nemt at im­po­ne­re med en le­ver­postejs­mad, når den før­ste ret, man har ser­ve­ret, har va­e­ret et rå­d­dent ae­b­le.

For det aen­dre­de ik­ke på re­sul­ta­tet og ne­der­la­get mod et hold, som un­der nor­ma­le om­sta­en­dig­he­der ik­ke bur­de slip­pe fra Par­ken med po­int. Men på den an­den si­de. Hvad er ef­ter­hån­den nor­malt, når det ga­el­der det dan­ske lands­hold? Må­ske er det i vir­ke­lig­he­den li­ge nu lidt for li­ge hjem­me­kam­pe mod net­op et hold som Mon­te­ne­gro. I MIN KLUM­ME i gårs­da­gens avis skrev jeg, at der er en tynd, rød linje mel­lem dét mo­men­tum og dén med­vind, Åge Ha­rei­des nye lands­hold har haft igen­nem he­le dets syv må­ne­der lan­ge le­ve­tid – og den gam­mel­kend­te vir­ke­lig­hed, hvor der i hø­je­re grad rystes op­gi­ven­de på ho­ve­d­et af de rød-hvi­de. Den linje, fryg­ter jeg, blev kryd­set i af­tes.

Ha­rei­de selv ram­te for an­den gang i tra­ek ik­ke den rig­ti­ge star­top­stil­ling trods tre ud­skift­nin­ger i for­hold til we­e­ken­dens kamp i Warszawa, og nu er og­så hans ’bryl­lups­rej­se’ for­bi. LAND­STRA­E­NE­REN HAR SIN del af ak­tier­ne i de se­ne­ste fi­re da­ges dan­ske lands­holds­ned­t­ur. Den nye stem­ning, han har bragt ind på hol­det, si­den an­kom­sten i marts, er prisva­er­dig. Men uden med­føl­gen­de re­sul­ta­ter en­der det desva­er­re ud i en hul og li­ge­gyl­dig for­nem­mel­se.

Det er for tid­ligt at af­skri­ve de dan­ske chan­cer for en VM-bil­let. Der­til re­ste­rer der fort­sat for man­ge kam­pe. Men de ni po­int, land­stra­e­ne­ren og al­le vi an­dre kra­e­ve­de af det­te ef­ter­års fi­re op­gør, er nu uden for ra­ek­ke­vid­de. Det bli­ver mak­si­malt til seks af slagsen.

Må­ske kom­mer VM ba­re et el­ler to år for tid­ligt for et lands­hold, som har ta­len­tet, men som end­nu ik­ke for­mår at bru­ge at bru­ge dét ta­lent ef­ter bed­ste ev­ne.

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, BTs FOD­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.