Al­le el­sker ’AC’

BT - - SPORTEN -

VARMT NAVN

Så­dan ly­der det fra en­gel­ske Daily Mail, der med­del­er, at Chel­sea har ud­set An­dreas Chri­sten­sen som en del af pla­ner­ne for frem­ti­dens Chel­sea-mand­skab. Dø­ren er åben Ve­te­ra­ner­ne Jo­hn Ter­ry og Bra­nislav Iva­novic er godt i gang med de­res kar­ri­e­rers ef­ter­år, og der­med er dø­ren åb­net for An­dreas Chri­sten­sen, der kom til klub­ben som ung te­e­na­ger og al­le­re­de for knap to år si­den fik sin første­holds­de­but for ’The Blu­es’.

An­dreas Chri­sten­sens far og rå­d­gi­ver, Sten Chri­sten­sen, af­vi­ser at ha­ve talt med Chel­sea om en nøg­lerol­le i det en­gel­ske i den kom­men­de sa­e­son, men for­hol­der sig til, at hans søn er ejet af eng­la­en­der­ne.

»Jeg har ik­ke va­e­ret i kon­takt med Chel­sea. Der er så man­ge ryg­ter he­le ti­den, og for mig er der ik­ke no­get nyt i det. Chel­sea sid­der med kor­te­ne på hån­den, i og med klub­ben ejer ham, og så­dan er det,« si­ger han.

Si­den ud­lej­nin­gen fra Chel­sea i som­me­ren 2015 har An­dreas Chri­sten­sen spil­let med i top­pen af Bun­des­liga­en, stå­et over for de stør­ste an­grebs­stjer­ner i Cham­pions Le­ague og gjort sig til stam­spil­ler på Alands­hol­det. Spil­le­tid er det vig­tig­ste Der­for er det hel­ler ik­ke af­gø­ren­de for den ele­gan­te cen­ter­stop­per at kom­me til Chel­sea vel­vi­den­de, at ty­sker­ne trip­per for at be­hol­de ham. I for­å­ret for­lød det, at ty­sker­ne var klar til at smi­de om­kring 150 mil­li­o­ner kro­ner for det tid­li­ge­re Brønd­byta­lent. Selv om klub­ben al­drig ind­le­ve­re­de et of­fi­ci­elt bud, er der al mu­lig grund til at tro, den sta­dig er pa­rat til at spra­en­ge ban­ken for ’AC’.

»Spil­le­tid er ek­stremt vig­tigt for Bar­ce­lo­na Ju­ven­tus Man­che­ster Ci­ty An­dreas. Det er den, vi går ef­ter. Han skal spil­le så me­get som mu­ligt med den al­der, han har. Han har mas­ser af ting, han skal ud­vik­le end­nu, så spil­le­tid er det vig­tig­ste, og det må vi ha­ve en snak med Chel­sea om til den tid,« si­ger Sten Chri­sten­sen.

»Som An­dreas selv har sagt, vil han va­e­re glad for at kom­me til­ba­ge til Chel­sea, hvis de ik­ke vil sa­el­ge ham. Men hvis de vil sa­el­ge ham til Borus­sia, er han og­så glad for det, for der er han rig­tig glad for at va­e­re,« til­fø­jer Sten Chri­sten­sen, der ik­ke gi­ver me­get for ryg­ter­ne om Bar­ce­lo­na, Ju­ven­tus, etc.

»Der er så man­ge hi­sto­ri­er om al­le mu­li­ge klub­ber, der er in­ter­es­se­re­de i ham, men vi er jo de sid­ste, der hø­rer no­get. Det sty­rer Chel­sea. Vi for­hol­der os til, at An­dreas er på lån ind­til som­mer, og så skal han til­ba­ge til Chel­sea. Alt an­det er ude af vo­res ha­en­der.«

An­dreas Chri­sten­sen ka­e­des ved­va­ren­de sam­men med Eu­ro­pas stør­ste klub­ber. BT har sam­let nog­le af de saf­tig­ste hi­sto­ri­er, som nok skal ta­ges med for­be­hold: Den bri­ti­ske tabloi­da­vis The Sun skrev for fi­re da­ge si­den, at FC Bar­ce­lo­na har ud­set sig ’AC’ som en ide­el, bold­fast mak­ker og på sigt af­lø­ser for 29-åri­ge Ge­rard Piqué. Iføl­ge avi­sen im­po­ne­re­de dan­ske­ren ca­ta­la­ner­ne i ef­ter­å­rets Cham­pions Le­ague-op­gør mel­lem Bar­ce­lo­na og Glad­bach. Det ita­li­en­ske me­die Calcio­merca­to ha­ev­der, at det ita­li­en­ske mester­hold er bra­endt varm på An­dreas Chri­sten­sen. Dan­ske­ren spil­le­de mod Ju­ven­tus i Cham­pions Le­ague sid­ste år og me­nes at ha­ve im­po­ne­ret ita­li­e­ner­ne stort. Iføl­ge me­di­et vil Ju­ven­tus al­le­re­de prø­ve at hen­te ’AC’ til vin­ter. For en må­ned si­den be­ret­te­de det ty­ske me­die Bild, at Ci­ty-ma­na­ger Jo­sep Gu­ar­di­o­la og­så har ka­stet sin in­ter­es­se på An­dreas Chri­sten­sen. Som tid­li­ge­re Bay­ern Mün­chen-tra­e­ner har Gu­ar­di­o­la stå­et over for An­dreas Chri­sten­sen, som med sin pas­nings­sik­re stil pas­ser godt til Gu­ar­di­o­las fi­lo­so­fi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.