Lands­holdspro­fil går glip af EM

BT - - SPORTEN -

Syd­afri­ka­ne­ren Mand­la Ma­sango er fa­er­dig i Ran­ders FCs første­hold­strup. BT har spurgt sport­s­chef Ole Ni­el­sen, hvad der lig­ger til grund for be­slut­nin­gen, og hvad den kom­mer til at be­ty­de for midt­ba­ne­spil­le­rens frem­tid i klub­ben.

»Han yder ik­ke det, man kan for­ven­te af en pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler. Der har va­e­ret en del epi­so­der over en lang pe­ri­o­de, og når vi kan se, at det ik­ke bli­ver bed­re, er vi ble­vet nødt til at tra­ef­fe den her be­slut­ning.« Vi kan ik­ke ha­ve, at spil­le­re ba­re tror, at de kan op­fø­re sig, som de har lyst til, hvis man tror, man på den må­de kan bli­ve løst fra en kon­trakt el­ler kom­me va­ek. Så­dan spil­ler kla­ve­ret ik­ke »Jeg vil ik­ke gå ind i kon­kre­te epi­so­der.«

»Du kan jo kal­de det, hvad du vil, men det er det jo. Der har va­e­ret en del epi­so­der gen­nem la­en­ge­re tid, og på et tids­punkt skal vi jo og­så tra­ek­ke en streg i san­det.« Ik­ke i stand til at tra­e­ne Mand­la Ma­sango har tra­e­net med trup­pen i en må­ned, ef­ter han var va­ek fra den dag­li­ge tra­e­ning i seks uger, for­di han ’ik­ke »Ja, det må vi jo si­ge, og så­dan har det stort set va­e­ret i to-tre må­ne­der. Vi kan ik­ke ha­ve, at spil­le­re ba­re tror, at de kan op­fø­re sig, som de har lyst til, hvis man tror, man på den må­de kan bli­ve løst fra en kon­trakt el­ler kom­me va­ek. Så­dan spil­ler kla­ve­ret ik­ke.« »Vi kom­mer til at kig­ge på de hen­ven­del­ser, der måt­te kom­me. Hvis der er no­get, der er at­trak­tivt i for­hold til den pris, vi sy­nes, vi skal ha­ve for Mand­la, så kom­mer vi selv­føl­ge­lig til at kig­ge på det. Hvis ik­ke så bli­ver han ik­ke solgt.« »Det kan jo bli­ve kon­se­kven­sen, ja.« 27-åri­ge Ma­sango har kon­trakt med Ran­ders frem til som­me­ren 2018. TRIST UD­VIK­LING Kvin­delands­hol­det må und­va­e­re sin eks-an­fø­rer Li­ne Jør­gen­sen ved de­cem­bers hånd­boldEM i de­cem­ber. Det for­lød ef­ter sid­ste uges kamp mod Rusland ved Gol­den Le­agu­et­ra­e­nings­tur­ne­rin­gen i det jy­ske el­lers, at det ’kun’ var hån­drod­sk­nog­len, der var gå­et af led.

Men nu har pi­ben få­et en an­den lyd:

Hun und­går ik­ke ope­ra­tion. Hån­den skal i gips i seks uger. Og Jeg føl­te, jeg var kom­met godt til­ba­ge fra min kna­eska­de, og nu skul­le jeg en­de­lig i gang med lands­hol­det, liga­kam­pe og Cham­pions Le­ague, og nu mis­ser jeg og­så EM. Jeg er selv­føl­ge­lig rig­tig ae­r­ger­lig li­ge nu der venter Li­ne Jør­gen­sen en hånd­bold­pau­se på fle­re må­ne­der.

Lands­hol­dets fy­si­o­te­ra­pe­ut Mik­kel Hju­ler an­be­fa­le­de en ek­stra gen­nem­gang af de ek­si­ste­ren­de scan­nin­ger, og den vi­ste et over­re­vet led­bånd samt et brud på en knog­le. Ope­re­res i dag »Jeg var ik­ke i tvivl om, at knog­len var ude af led, da jeg på ba­nen repo­ne­re­de en af hån­drod­sk­nog­ler­ne, der sad for­kert. Jeg ved og­så, at det me­re er reg­len end und­ta­gel­sen, at led­bånd ri­ves over, og der of­te ses brud, når en knog­le ri­ves ud af led på den må­de. Nu venter der Li­ne en ope­ra­tion, hvor led­bån­de­ne skal sa­et­tes fast igen, og brud­det skal te­stes i for­hold til sta­bi­li­tet,« si­ger lands­hol­dets fy­si­o­te­ra­pe­ut i en pres­se­med­del­el­se fra Dansk Hånd­bold For­bund.

Li­ne Jør­gen­sen ae­r­grer sig over, at hun ik­ke kom­mer til spil­le hånd­bold fo­re­lø­big.

»Det var et stort slag at få at vi­de, at pau­sen bli­ver så lang. Jeg føl­te, jeg var kom­met godt til­ba­ge fra min kna­eska­de, og nu skul­le jeg en­de­lig i gang med lands­hol­det, liga­kam­pe og Cham­pions Le­ague, og nu mis­ser jeg og­så EM. Jeg er selv­føl­ge­lig rig­tig ae­r­ger­lig li­ge nu, men jeg er hel­dig­vis i de bed­ste ha­en­der i for­hold til ope­ra­tion og genop­tra­e­ning,« si­ger Li­ne Jør­gen­sen.

Ope­ra­tio­nen vil iføl­ge DHF al­le­re­de bli­ve fo­re­ta­get i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.