Ik­ke sjovt for Ke­vin

BT - - SPORTEN -

Hvis jeg skal va­e­re helt ae­r­lig, ved jeg, at For­mel 1 er For­mel 1, og at man ik­ke kan reg­ne med no­get. På den må­de er det ik­ke et sjovt sted at va­e­re Jan Magnus­sen BE­KYM­RING

Ke­vin Magnus­sen og hans rå­d­gi­ver, Jes­per Carl­sen, har end­nu ik­ke kom­men­te­ret man­da­gens hi­sto­ri­er om Re­naults på­stå­e­de fra­valg af dan­ske­ren, men nu forta­el­ler ra­cer­kø­re­rens far, Jan Magnus­sen, om den ak­tu­el­le sva­e­re tid frem mod den en­de­li­ge af­kla­ring, som me­nes at fal­de på fre­dag. Her ud­lø­ber den op­tion, som Ke­vin Magnus­sen for­le­den valg­te at for­la­en­ge med Re­nault i to uger.

»Jeg har kun hørt ryg­ter­ne, men så vidt jeg ved, er in­tet af­gjort end­nu. Re­nault bad om at for­la­en­ge op­tio­nen, og den da­to kom­mer vi selv­føl­ge­lig na­er­me­re. Så kom­mer der vel no­get nyt der,« si­ger Jan Magnus­sen til BT.

Far Magnus­sen, der selv hav­de en kort kar­ri­e­re i For­mel 1, in­den han blev vra­get, hav­de i går ef­ter­mid­dag ik­ke talt med Ke­vin Magnus­sen ef­ter man­da­gens over­ra­sken­de ud­mel­ding. Han vil gi­ve sin søn ro og prø­ver på af­stand at for­hol­de sig ro­ligt, ind­til der er en­de­lig af­kla­ring. KEVINS ALTERNATIVER

FOR­CE INDIA

Med Ni­ko Hül­ken­berg på vej til Re­nault er der plads ved si­den af Ser­gio Pe­rez

MA­NOR

Este­ban Ocon lig­ner bed­ste bud som an­den­kø­rer hos Re­nault, og der­med er der åbent for Magnus­sen hos Ma­nor.

HAAS

Ro­main Grosje­an og Este­ban Gu­ti­er­rez vir­ker langt fra sik­re på en for­la­en­gel­se hos Haas, og det kan bli­ve Ke­vin Magnus­sens mu­lig­hed.

»Det er For­mel 1, og det er den tid på året. Det va­el­ter med ryg­ter, og der er ik­ke så me­get, der er ba­se­ret på fak­ta. Det he­le er ryg­ter og øn­skes­ce­na­ri­er fra for­skel­li­ge men­ne­sker. Hül­ken­berg la­eg­ger jo og­så no­get ud og gør sin si­tu­a­tion in­ter­es­sant, men ind­til der kom­mer no­get helt kon­kret, ta­ger jeg det stil­le og ro­ligt.«

»Jo, selv­føl­ge­lig gør jeg det. Det gør jeg he­le ti­den. Men ind­til der er no­get hånd­fast, kan man ik­ke rig­tig gø­re no­get. Ke­vin gør, hvad han skal gø­re med det, han har at gø­re med. I sid­ste en­de lig­ger be­slut­nin­gen hos Re­nault, og den be­slut­ning skal de ta­ge me­get snart.« Et stort ne­der­lag Bli­ver Re­naults af­vis­ning af Ke­vin Magnus­sen be­kra­ef­tet, vil det va­e­re et stort ne­der­lag for den 24-åri­ge dan­sker, der vil va­e­re nødsa­get til at se sig om ef­ter et sa­e­de hos min­dre hold som Haas, Ma­nor og For­ce India. Ik­ke op­ti­malt, men al­ter­na­ti­vet om helt at for­la­de For­mel 1 er trods alt langt va­er­re.

»Man kan få dår­lig ma­ve af at gå rundt og lyt­te til og tro på al­le ryg­ter­ne. Der kom­mer nog­le ret­nings­linjer fra Re­nault, og dem vil jeg me­re la­e­ne mig op ad. De har få­et for­la­en­get de­res op­tion, og så kom­mer de til­ba­ge med et svar. Så må Ke­vin hand­le der­ef­ter.«

»Hvis jeg skal va­e­re helt ae­r­lig, ved jeg, at For­mel 1 er For­mel 1, og at man ik­ke kan reg­ne med no­get. På den må­de er det ik­ke et sjovt sted at va­e­re. For­mel 1 er det ab­so­lut fe­de­ste, men de ting, der sker i

med kon­trak­ter, der skal gen­for­hand­les, er ik­ke sjove for no­gen. Ik­ke for mig og slet ik­ke for Ke­vin. Det ene­ste, man kan gø­re, er at ven­te og se, hvad der sker.« »Ja, det kan man ro­ligt si­ge.«

»Det er sva­ert at si­ge. Ke­vin har og­så nog­le kri­te­ri­er for, hvor han vil kø­re med i For­mel 1. Nu må vi se.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.