NYE HJEM LOKKEDE

BT - - SPORTEN -

LUFTFORANDRING Ny klub, ny sce­ne, ny plads i hie­rar­ki­et. For en lil­le hånd­fuld af Danmarks stør­ste is­ho­ck­ey­nav­ne er det ik­ke ba­re en ny NHL-sa­e­son, der be­gyn­der i dag. De ta­ger og­så hul på et nyt kar­ri­e­re­ka­pi­tel ef­ter at ha­ve brugt som­me­ren på at fin­de en ny klub i den pre­sti­ge­fyld­te liga.

Isa­er har det vakt op­sigt, at Frans Ni­el­sen har for­ladt New York Islan­ders, hvor han har spil­let, li­ge si­den han fik NHL-de­but i be­gyn­del­sen af 2007. Den er­far­ne cen­ter har i ste­det la­vet en seksår­ig af­ta­le med De­troit Red Wings.

»Jeg ved fak­tisk ik­ke, hvad jeg går ind til,« si­ger han og un­der­stre­ger, at be­slut­nin­gen langt­fra var let.

Tran­gen til luftforandring og drøm­men om at ka­em­pe med om Stan­ley Cup-tro­fa­e­et end­te dog med at vin­de over tryg­he­den og den vel­kend­te ryt­me i New York.

»Jeg var lidt ban­ge for, at jeg på et tids­punkt vil­le sid­de fast. Det er må­ske sundt nok at se nog­le nye an­sig­ter og hø­re en ny stem­me i om­kla­ed­nings­rum­met. Og så er det ba­re sva­ert at si­ge nej til De­troit,« si­ger Frans Ni­el­sen om klub­ben, der har vun­det 11 Stan­ley Cup-tro­fa­e­er, se­ne­st i 2008. Skal af­lø­se su­per­stjer­ne Den 32-åri­ge dan­sker er hen­tet ind som af­lø­ser for den rus­si­ske su­per­cen­ter Pa­vel Dat­syuk, som ef­ter me­re end 1.100 NHL-kam­pe valg­te at rej­se hjem ef­ter sid­ste sa­e­son. Isa­er dan­ske­rens al­si­dig­hed og kva­li­te­ter i beg­ge en­der af ba­nen er fal­det i øj­ne­ne, si­ger De­troits tra­e­ner, Jeff Blas­hill, til klub­bens hjem­mesi­de.

»Ef­ter vo­res me­ning var Frans den bed­ste tovejs­cen­ter på mar­ke­det. Jeg har set ham man­ge gan­ge, og han har haft stor ind­fly­del­se på kam­pe­ne hver gang,« si­ger han.

Ef­ter de man­ge år i re­la­tivt be­sked­ne New York Islan­ders er Frans Ni­el­sen for­be­redt på at skul­le spil­le un­der et no­get stør­re pres i De­troit:

»Jeg er kom­met til en klub, der har en van­vit­tig vin­der­kul­tur. På isen bli­ver min rol­le no­gen­lun­de den sam­me, som jeg hav­de i New York. Jeg bli­ver an­den­cen­ter og får en rol­le bå­de de­fen­sivt og of­fen­sivt, i po­wer­play og i box­play.«

Et skridt opad i klubhie­rar­ki­et kan man til gengaeld ik­ke kal­de må­l­man­den Fre­de­rik An­der­sens skif­te fra Ana­heim Ducks til Tor­on­to Map­le Le­afs. Tor­on­to har kun én gang de se­ne­ste 11 år kva­li­fi­ce­ret sig til slut­spil­let, men dan­ske­ren er til­truk­ket af mu­lig­he­den for at bi­de sig fast som ube­stridt første­valg.

Lars El­ler for­la­der der­i­mod det is­ho­ck­ey­ga­le Ca­na­da og Mon­tre­al Ca­na­di­ens til for­del for Was­hin­g­ton Ca­pi­tals, hvor han er ud­set til at va­e­re cen­ter i tred­je­ka­e­den.

En­de­lig skal Mik­kel Bød­ker de kom­men­de fi­re år spil­le for San José Sharks, der i sid­ste sa­e­son tab­te fi­na­len om Stan­ley Cup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.