Kamp om Alis mil­li­on-arv

BT - - SPORTEN -

Fa­mi­li­en til af­dø­de Muham­mad Ali lig­ger li­ge nu i krig om bok­se­leg­en­dens for­mue. Den tredob­bel­te ver­dens­me­ster, der dø­de i en al­der af 74 år i be­gyn­del­sen af ju­ni, fryg­te­de, at der kun­ne op­stå et slags­mål om den sto­re for­mue, der me­nes at va­e­re på 40 mil­li­o­ner pund – sva­ren­de til ca. 330 mil­li­o­ner kro­ner. Og no­get kun­ne ty­de på, at hans ban­ge anel­ser er ble­vet be­kra­ef­tet.

År­sa­gen er an­gi­ve­ligt, at der ik­ke fal­der no­get af til bro­de­ren Ra­h­man Ali, som ef­ter si­gen­de selv li­der af Par­kin­sons syg­dom, li­ge­som Muham­mad Ali gjor­de det.

Det forta­el­ler Muham­mad Alis søn, Muham­mad Ali Jr., i et in­ter­view med Sun­day Mir­ror.

Her kom­mer det frem, at Ra­h­man Ali ik­ke måt­te del­ta­ge i et fa­mi­lie­mø­de i Los An­ge­les, hvor te­sta­men­tet blev dis­ku­te­ret. Det er Muham­mad Alis fjer­de ko­ne, Yo­lan­da ’Lon­nie’ Wil­li­ams, der er ind­sat som ek­se­ku­tor i te­sta­men­tet, og hen­des for­hold til Ra­h­man Ali er ef­ter si­gen­de sa­er­de­les an­strengt. Holdt uden­for 73-åri­ge Ra­h­man Ali har tid­li­ge­re an­kla­get 59-åri­ge Lon­nie for at gif­te sig med hans sto­re­bror for pen­ge­nes skyld, og i ti­den om­kring Muham­mad Alis død blev han holdt uden­for af svi­ge­r­in­den.

»Ra­h­man er vir­ke­lig sår­et, for­di Lon­nie ik­ke in­vi­te­re­de ham til den pri­va­te fa­mi­lie­be­gra­vel­se. Han skul­le ha­ve va­e­ret på ho­spi­ta­let, men hun for­tal­te ham ik­ke om det, og han var der ik­ke for at si­ge far­vel. Han har det ik­ke så godt, og han er me­re sår­et end al­le os an­dre,« si­ger Muham­mad Ali Jr. til avi­sen.

Muham­mad Ali ef­ter­lod sig ni børn, men det ser hel­ler ik­ke ud til, at adop­tiv­søn­nen As­sad Ali får en an­del af ar­ven. Han er li­ge­som sin on­kel ble­vet ude­luk­ket fra fa­mi­lie­mø­de­r­ne, og iføl­ge Muham­mad Ali Jr. er de­res for­hold ik­ke godt.

»Jeg snak­ker ik­ke med min bror over­ho­ve­det,« ly­der det fra Ali Jr. i in­ter­viewet med Sun­day Mir­ror.

Muham­mad Ali blev gift med Lon­nie i 1986. Sam­me år adop­te­re­de par­ret As­sad Ali.

Fa­mi­li­en ar­bej­der sta­dig på at fin­de ud af, hvem der skal ha­ve hvad, men de reg­ner iføl­ge Muham­mad Ali Jr. med at skul­le ’gå gen­nem et hel­ve­de’.

Såfremt Ali Ra­h­man, som det ty­der på, står tom­ha­en­det til­ba­ge, når stø­vet har lagt sig, og bo­et er gjort op ef­ter den bit­re fa­mi­lie­fejde, kan han dog reg­ne med hja­elp fra sin nevø.

»Hans liv er vir­ke­lig dår­ligt. Han vil­le ha­ve mest gla­e­de af at få del i ar­ven. Jeg vil gi­ve ham no­get. Det sy­nes jeg, vi al­le skal,« si­ger Muham­mad Ali Jr.

Ra­h­man Ali ha­ev­der, at han ik­ke fik lov til at se sin sto­re­bror i de sid­ste år, mens han hel­ler ik­ke var til ste­de på bok­se­leg­en­dens døds­le­je. Ra­h­man Ali har tid­li­ge­re sagt føl­gen­de til Sun­day Mir­ror: ’Jeg tror, at Lon­nie gif­te­de sig med min bror ude­luk­ken­de på grund af pen­ge­ne.’ Lon­nie har an­gi­ve­ligt få­et sin svo­ger ar­re­ste­ret for at flyt­te nog­le møb­ler fra hans af­dø­de fora­el­dres hus. Lon­nie in­vi­te­re­de ik­ke Ra­h­man Ali til den pri­va­te be­gra­vel­se for fa­mi­li­en, og han fik hel­ler ik­ke lov til at va­e­re med ved et fa­mi­lie­mø­de i Los An­ge­les, hvor te­sta­men­tet blev dis­ku­te­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.