SÅ OND ER HANS SKAEBNE

Tro­els Klø­ve­dal er dø­de­ligt syg. Her forta­el­ler for­fat­te­ren Ib Michael om sin na­e­re vens kamp

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Kenan Se­e­berg | kse@bt.dk

INTERVIEW MED VENNEN IB MICHAEL Tro­els er så tap­per

»Det er me­get va­er­digt og me­get be­un­drings­va­er­digt, og jeg vil­le øn­ske, at jeg selv kun­ne møn­stre den sam­me af­kla­ret­hed,« si­ger Tro­els Klø­ve­dals na­er­me­ste ven gen­nem ti­den, for­fat­ter Ib Michael, til BT. Or­de­ne fal­der i for­bin­del­se med, at BT ons­dag kun­ne forta­el­le, at den be­røm­te even­ty­rer og for­fat­ter har få­et stil­let to fa­ta­le di­ag­no­ser, ner­ve­syg­dom­men als og lun­ge­fi­bro­se.

Det frem­går af bo­gen ’Mod­ne ma­end’ (for­la­get He­at­her­hill), hvor den 73-åri­ge sø­fa­rer, even­ty­rer og for­fat­ter Tro­els Klø­ve­dal af­slø­rer, at han har kort tid til­ba­ge at le­ve i.

Den livs­kraf­ti­ge forta­el­ler og sø­mand, der er kendt og el­sket for si­ne ver­den­s­om­sej­lin­ger med ’Nord­ka­pe­ren’ fik i vin­ter stil­let di­ag­no­sen als. I for­vej­en led han af lun­ge­fi­bro­se.

For­so­net med sin skaebne

Men Klø­ve­dal er en sta­erk mand, der ik­ke er bit­ter over sin skaebne, han er us­a­ed­van­ligt af­kla­ret, og ser ro­ligt dø­den i øj­ne­ne, forta­el­ler vennen Ib Michael:

»Der er in­gen bit­ter­hed over­ho­ve­det. Det er som om, Tro­els har en or­ga­nisk for­nem­mel­se af, at hans liv er le­vet, og hans tid er kom­met. Det er nu, det er her. Det for­hol­der han sig helt af­kla­ret til,« si­ger den man­ge gan­ge pris­be­løn­ne­de for­fat­ter, der har va­e­ret ven med den tre år ae­l­dre sø­fa­rer, si­den Michael var 26 år gam­mel og Klø­ve­dal 29:

»Jeg kom i kol­lek­ti­vet Ma­os Lyst’, hvor han bo­e­de, og han in­vi­te­re­de mig med på rej­se til det gra­e­ske øhav, hvor jeg la­er­te at dyk­ke sam­men med Tro­els, og så, ef­ter et par år, skul­le ’Nord­ka­pe­ren’ for før­ste gang kryd­se At­lan­ter­ha­vet. Og det var dér, vi for al­vor grund­lag­de vo­res ven­skab, som er et me­get smukt og et me­get stort ven­skab, der har va­ret fra den­gang og til i dag,« si­ger Ib Michael og hu­sker til­ba­ge på den sto­re rej­se over At­lan­ter­ha­vet på Klø­ve­dals skib ’Nord­ka­pe­ren’:

»Jeg hu­sker stjer­ne­nat ef­ter stjer­ne­nat, hvor vi sad sam­men på da­ek­ket og hav­de vo­res vag­ter, tal­te om skøn­he­den og fik grund­lagt et dybt ven­skab. Det er en tid sam­men med et an­det men­ne­ske, som du sja­el­dent får. Vi er beg­ge me­get op­ta­get af de sto­re linjer i rum­met, de sto­re linjer i ver­den,« si­ger Ib Michael, der for ny­lig har skre­vet om nog­le af de fa­el­les even­tyr med sin na­e­re ven. Mail om den­gang – uven­tet svar Det var i den for­bin­del­se, Tro­els Klø­ve­dal det­te for­år for­tal­te Ib Michael om den syg­dom, han vid­ste, at han skul­le dø af:

»I den bog, jeg li­ge har ud­gi­vet, var jeg be­gyndt at skri­ve om vo­res før­ste togt i Stil­le­ha­vet, hvor vi kø­ber har­pu­ner, be­gynd­te at dyr­ke fri­dyk­ning, og hav­de man­ge lyk­ke­li­ge øje­blik­ke sam­men. Det skrev jeg til Tro­els. Og så får jeg en mail til­ba­ge fra Tro­els, hvor han forta­el­ler, at han har få­et di­ag­no­sen als oven i lun­ge­syg­dom­men, som jeg la­en­ge hav­de vidst, at han hav­de. Og det ram­mer hårdt,« si­ger Ib Michael, der dog er mest forun­dret over, hvor tap­pert Klø­ve­dal ta­ger den fa­ta­le mel­ding fra la­e­ger­ne om, at li­vet er ved at va­e­re for­bi:

»Det før­ste, der slår mig, er, hvor ut­ro­ligt det er, at Tro­els er så af­kla­ret, og hvor lidt han pi­ver. Min ven er me­get tap­per. Der er ik­ke et øje­blik, hvor han fø­ler sig snydt af li­vet. Tva­er­ti­mod fø­ler han, at han har le­vet, han har va­e­ret her, han er pa­rat, og han er tak­nem­me­lig. Det har gjort et enormt ind­tryk på mig, at han kan se dø­den i øj­ne­ne.

Som en gart­ner, der går rundt i en ha­ve, og ser det, der skal ryd­des op og va­ek. Det er og­så så­dan, han selv ser på det. Som et trae, hvor man op­da­ger, at det ik­ke har det så godt, for­di det er øde­lagt i stam­mens mid­te, og så fa­el­der man det, og det er så li­vets gang. Den indstil­ling pra­e­ger i den grad hans syg­doms­for­løb,« si­ger Ib Michael til BT. Med­ta­get, men me­get le­ven­de Han­ne Da­ni­el­sen har kendt Tro­els Klø­ve­dal, si­den hun var 22 og sej­le­de med ’Nord­ka­pe­ren’ før­ste gang. Her mød­te hun og­så sin nu­va­e­ren­de mand, Ib Michael.

»Tro­els er en mand, der har valgt li­vet med alt, hvad det in­de­ba­e­rer. Han ta­ger i prin­cip­pet det he­le med. Og han har al­tid budt ind og delt ud af sig selv. Der er ik­ke man­ge, der har gjort så man­ge men­ne­sker gla­de og ta­get så man­ge med på even­tyr. Og­så min dat­ter So­fie har haft enorm gla­e­de af hans ge­ne­rø­si­tet,« si­ger Han­ne Da­ni­el­sen.

»Han er mo­bil, han går, han skri­ver, han er fak­tisk to­talt velskri­ven­de i de mail, jeg får fra ham. Og jeg må ba­re un­der­stre­ge, at Tro­els le­ver li­ge nu. Han le­ver in­tenst, han er til ste­de, han har be­søg af si­ne ven­ner og af sin fa­mi­lie. Han ta­ger na­e­ring til sig og lig­ger ik­ke og syg­ner hen. Han kan ta­le, men hans stem­me er svag – og lidt uty­de­lig,« si­ger Ib Michael:

»Tro­els le­ver – og ser dø­den i øj­ne­ne. Og det er klart, at det er no­get, der har på­vir­ket mig me­get henover som­me­ren. Det går selv­føl­ge­lig dybt, for­di det, Tro­els og jeg har la­vet sam­men, går langt til­ba­ge og har de sto­re linjer med. Vi har le­vet et liv sam­men. Et liv med en ung­dom, som in­gen af os for­try­der, og som vi beg­ge to har le­vet fuldt ud. Det er en stor forta­el­ling al­le­re­de,« si­ger Ib Michael, hvis se­ne­ste bog ’Rej­se i ko­ral­ha­vet – op­teg­nel­ser fra en tru­et ver­den’ ud­kom i sep­tem­ber og slut­ter med en tak og en de­di­ka­tion til Tro­els Klø­ve­dal.

Tro­els le­ver li­ge nu. Han le­ver in­tenst, han er til ste­de, han har be­søg af si­ne ven­ner og af sin fa­mi­lie. Han ta­ger na­e­ring til sig og lig­ger ik­ke og syg­ner hen. Han kan ta­le, men hans stem­me er svag – og lidt uty­de­lig Ib Michael Min ven er me­get tap­per. Der er ik­ke et øje­blik, hvor han fø­ler sig snydt af li­vet … Det har gjort et enormt ind­tryk på mig, at han kan se dø­den i øj­ne­ne Ib Michael, ven gen­nem he­le li­vet

Et dybt ven­skab blev grund­lagt, da Tro­els Klø­ve­dal in­vi­te­re­de den tre år yn­gre for­fat­ter Ib Michael med på rej­se over At­lan­ter­ha­vet, og han har va­e­ret en af den be­røm­te sø­fa­rers ta­et­te­ste ven­ner si­den halvfjerd­ser­ne. ARKIVFOTOS: JØRGEN JESSEN

• Ib Michael. ARKIVFOTO: ERIK REFNER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.