Klar til at for­la­de Su­per­liga­en

FCK FORHANDLER MED STORKLUBBER

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Morten Cro­ne Se­jers­bøl | mcs@sporten.dk Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@sporten.dk Vi har kort sagt ik­ke no­get al­ter­na­tiv. Vi er en klub, der skal bi­dra­ge til, at Dan­mark har en plads i in­ter­na­tio­nal klub­fod­bold. Det vil vi ka­em­pe for på ba­nen i de kom­men­de Cham­pions Le­ague-kam­pe, men vi vil og­så ka­em­pe uden­for, mens et nyt eu­ro­pa­ei­sk fod­bold­land­kort bli­ver teg­net An­ders Hørs­holt

FC Kø­ben­havn kan va­e­re på vej ud af Su­per­liga­en for i ste­det at tra­e­de ind i en over­na­tio­nal tur­ne­ring be­stå­en­de af de stør­ste klub­ber fra Skan­di­navi­en og lan­de som Hol­land, Bel­gi­en og Skot­land. Det kan BT i dag af­slø­re ef­ter at ha­ve talt med kil­der, der del­ta­ger ak­tivt i for­hand­lin­ger­ne. FC Kø­ben­havn­di­rek­tør An­ders Hørs­holt be­kra­ef­ter nu for før­ste gang, at han er blandt del­ta­ger­ne i drøf­tel­ser­ne:

»Ja, det er rig­tigt. Hvis ik­ke vi age­rer nu, vil vi se de stør­ste klub­ber vok­se sig stør­re og sta­er­ke­re, mens det vil bli­ve sta­dig van­ske­li­ge­re for klub­ber som os. Vi må der­for se på, hvil­ke al­ter­na­ti­ve in­ter­na­tio­na­le mu­lig­he­der der er for FCK i frem­ti­den. Her er det sta­dig for tid­ligt at ta­le om kon­kre­te mo­del­ler, men dis­kus­sio­nen om liga­er på tva­ers af de eu­ro­pa­ei­ske lan­de­gra­en­ser er et te­ma, vi ser på og del­ta­ger ak­tivt i.«

Det er hen over sen­som­me­ren dryp­vis ble­vet ryg­tet, at fle­re klub­ber har drøf­tet mu­lig­he­den for at ska­be et al­ter­na­tiv til de na­tio­na­le liga­er, men ind­til nu har in­gen af del­ta­ger­ne i for­hand­lin­ger­ne be­kra­ef­tet hi­sto­ri­en til ci­tat. BT kan imid­ler­tid af­slø­re, at FCK de se­ne­ste må­ne­der har del­ta­get i mø­der med re­pra­e­sen­tan­ter fra klub­ber, der er sto­re i de­res eg­ne lan­de, men kun mel­lem­sto­re i eu­ro­pa­ei­sk må­le­stok. Klub­ber, som al­le vil bli­ve pres­set ud af de al­ler­stør­ste klub­ber med Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid, Ju­ven­tus og Bay­ern Mün­chen som de to­ne­an­gi­ven­de. Kan ik­ke le­ve med al­ter­na­ti­vet Af frygt for at mi­ste ind­fly­del­se og se stor­klub­ber­ne ska­be de­res helt egen tur­ne­ring vedt­og UEFA se­ne­st en ind­s­kra­enk­ning af de små lan­des plad­ser i Cham­pions Le­ague fra 2018 til 2021, og in­tet ty­der på, at der fra 2021 bli­ver me­re plads til de min­dre fod­bold­na­tio­ner. Tva­er­ti­mod er det na­er­lig­gen­de, at de stør­ste eu­ro­pa­ei­ske klub­ber kun­ne fin­de på at luk­ke de sto­re ki­ne­si­ske og sy­da­me­ri­kan­ske klub­ber ind i en ver­den­s­oms­pa­en­den­de tur­ne­ring:

»Vi for­står godt, at de stør­ste klub­ber hand­ler, som de gør. Men det gør og­så, at vi må se på det mar­ked, det ef­ter­la­der, og sø­ge al­li­an­cer med de klub­ber fra an­dre lan­de, der er i sam­me si­tu­a­tion. Det her er ik­ke en si­tu­a­tion, vi har skabt, men vi er nødt til at for­hol­de os til den, for vi kan ik­ke le­ve med det al­ter­na­tiv, der teg­ner sig. Vi skal bli­ve ved med at ud­vik­le os som klub og va­e­re at­trak­tiv for sponso­rer, de dyg­tig­ste spil­le­re og me­d­ar­bej­de­re. Der­for er det en for­ud­sa­et­ning, at vi er med på eu­ro­pa­ei­sk plan.«

Be­ty­der det, at I er pa­ra­te til at for­la­de Su­per­liga­en til for­del for en trans­na­tio­nal tur­ne­ring?

»Vo­res mo­del som klub fun­ge­rer ik­ke uden det in­ter­na­tio­na­le per­spek­tiv, li­ge­som dansk fod­bold har brug for en plads ved bor­det, hvor frem­ti­den for klub­fod­bol­den dis­ku­te­res, hvis vi skal va­e­re kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge. Så ja; kon­se­kven­sen af den­ne ud­vik­ling kan i sid­ste en­de be­ty­de, at FCK og de øv­ri­ge eu­ro­pa­ei­ske klub­ber, der bli­ver en del af en ny eu­ro­pa­ei­sk liga, vil tra­e­de ud af de­res na­tio­na­le liga­er. Det lig­ger sta­dig et godt styk­ke ude i frem­ti­den, men det kan me­get vel bli­ve re­sul­ta­tet.« Frem­tids­sik­ring Tan­ken om en tur­ne­ring for de na­est­bed­ste na­tio­ner var først op­pe at ven­de helt til­ba­ge i 1999, da Frank Ar­ne­sen som da­va­e­ren­de sport­s­di­rek­tør i PSV Eind­ho­ven tog ini­ti­a­tiv til drøf­tel­ser med de stør­ste klub­ber i Hol­land, Bel­gi­en, Portu­gal og Skot­land samt blandt an­dre FC Kø­ben­havn om en tur­ne­ring med nav­net At­lant-liga­en. Si­den er den pop­pet op med ja­ev­ne mel­lem­rum, men den­ne gang er der iføl­ge An­ders Hørs­holt grund til at tro på, at den bli­ver til no­get.

»Den se­ne­ste ud­vik­ling (re­duk­tio­nen af de små lan­des ad­gang til Cham­pions Le­ague, red.) er et klart skridt va­ek fra tan­ken om ’The Foot­ball Fa­mily’, der el­lers har va­e­ret grund­la­get for bå­de UEFA, ECA (de eu­ro­pa­ei­ske klub­bers fore­ning, Eu­ro­pe­an Club As­so­ci­a­tion, red.) og he­le sam­ar­bej­det i fod­bold-Eu­ro­pa. Man går la­en­ge­re va­ek fra prin­cip­pet om, at tin­ge­ne skal af­gø­res på ba­nen, at der er li­ge kon­kur­ren­ce og ad­gang for al­le. Nu ta­ger UEFA et af­gø­ren­de skridt i en me­re ren­dyr­ket kom­merci­el ret­ning, hvor de stør­ste klub­ber sa­et­ter dags­or­de­nen. Når den ud­vik­ling sker, bli­ver vi nødt til at se på, hvor­dan vi kan sik­re vo­res frem­tid som in­ter­na­tio­nal klub,« si­ger An­ders Hørs­holt og til­fø­jer:

»Vi har kort sagt ik­ke no­get al­ter­na­tiv. Vi er en klub, der skal bi­dra­ge til, at Dan­mark har en plads i in­ter­na­tio­nal klub­fod­bold. Det vil vi ka­em­pe for på ba­nen i de kom­men­de Cham­pions Le­ague-kam­pe, men vi vil og­så ka­em­pe uden­for, mens et nyt eu­ro­pa­ei­sk fod­bold­land­kort bli­ver teg­net.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.