Pas på klov­nen!

Bri­ter i klov­ne­kostu­mer ha­er­ger ga­der og stra­e­der og ja­ger bor­ge­re en skra­ek i li­vet

BT - - NYHEDER - Uf­fe Tau­dal uta@ber­ling­s­ke.dk

Klov­ne myl­drer frem overalt i Stor­bri­tan­ni­en. Man­ge bor­ge­re er ban­ge, nog­le er ra­ed­sels­slag­ne, og bri­tisk po­li­ti ad­va­rer om, at myn­dig­he­der­ne er ved at mi­ste kon­trol­len.

Glem alt om Poké­mon-jag­ten og risko­en for at få tram­pet gra­es og plan­ter ned af un­ge og ae­l­dre op­slugt af smartp­ho­nes, for nu er den men­ne­ske­li­ge bøl­ge i klov­ne­kostu­me for al­vor nå­et til Stor­bri­tan­ni­en. Det ene po­li­ti­di­strikt ef­ter det an­det rap­por­te­rer om, at klov­ne er set lu­ren­de ved sko­ler, kig­gen­de ind ad vin­du­er, gemt i par­ker og lø­ben­de ef­ter bi­ler. Og det sy­nes man­ge bri­ter slet, slet ik­ke er sjovt.

Der er ’ond­skabs­ful­de klov­ne’, som isa­er gy­ser­spe­ci­a­li­sten Step­hen King har gjort til nog­les va­er­ste ma­re­ridt via bo­gen ’It’ og fil­men af sam­me navn, for her for­sø­ger de klov­neud­kla­ed­te at skra­em­me ud­valg­te of­re. Der er i skri­ven­de stund ik­ke op­lys­nin­ger om, at klov­ne­ne har gjort an­det og me­re end at skra­em­me, men det er så og­så slemt nok, kon­sta­te­rer Tha­mes Val­ley Po­li­ce vest for Lon­don, der på et døgn 14 gan­ge er ble­vet kon­tak­tet af bor­ge­re, som føl­te sig »tru­et el­ler skra­emt af an­dre kla­edt ud som klov­ne«.

Ødela­eg­ger po­l­tiets ar­bej­de »Vi øn­sker ik­ke at for­hin­dre folk i at mo­re sig, men vi vil op­for­dre til, at dis­se per­so­ner ta­en­ker på kon­se­kven­ser­ne af de­res op­før­sel,« ly­der det fra Tha­mes Val­ley Po­li­ce.

Po­li­ti­et ad­va­rer des­u­den de for­ma­ste­li­ge om, at spø­gen kan ud­gø­re en lo­vover­tra­e­del­se med ef­ter­føl­gen­de an­hol­del­se og plet på straf­fe­at­te­sten. Fle­re po­li­tik­red­se op­ly­ser, at de man­ge hen­ven­del­ser ud­gør en be­last­ning, idet de blo­ke­rer for an­det po­li­ti­ar­bej­de.

Vi øn­sker ik­ke at for­hin­dre folk i at mo­re sig, men vi vil op­for­dre til, at dis­se per­so­ner ta­en­ker på kon­se­kven­ser­ne af de­res op­før­sel Tha­mes Val­ley Po­li­ce

Nog­le bri­ter har op­ta­get mø­det med klov­ne og lagt det på so­ci­a­le me­di­er. På en vi­deo kan man se en klovn med no­get, der kun­ne lig­ne en kniv, kom­me lø­ben­de i fuld fart mod en bil. En an­den vi­deo vi­ser en klovn, der en af­ten­ti­me står for­an en bil og i ly­set fra for­lyg­ter­ne svin­ger med et ba­se­bal­l­bat, li­ge­som en mor på tv har for­talt, hvor­dan fem klov­ne i en park ja­ge­de 11-åri­ge børn.

Fryg­ter at bli­ve lagt for had In­gen har kun­net gi­ve en sik­ker for­kla­ring på, hvor­dan fa­eno­me­net er op­stå­et, el­ler hvor­for det top­per li­ge nu. Der er dog fle­re mu­li­ge for­kla­rin­ger. En er, at det i USA er re­la­te­ret til en ge­nind­spil­ning af fil­men ’It’, som vil få pre­mi­e­re om et års tid. En an­den er, at so­ci­a­le me­di­er har gjort tvivls­om­me mas­se­gags og gim­mi­cks po­pu­la­e­re, og en­de­lig er man­ge bu­tik­ker ved at gø­re klar til hal­lowe­en, hvor klov­ne­kostu­mer med skra­ek­ma­sker er en sa­el­lert.

Det er ik­ke for per­so­ner med coul­rop­ho­bia, som er klov­ne­fo­bi­ens uof­fi­ci­el­le en­gel­ske be­teg­nel­se. Rig­ti­ge, sjove klov­ne i Stor­bri­tan­ni­en si­ger da og­så, at de fryg­ter at bli­ve lagt for had, og at de­res pu­bli­kum får ma­re­ridt i ste­det for en sund lat­ter.

FOTO: TWITTER/@CLOWNSPARANOIA

Fle­re bri­ter har delt de­res op­le­vel­ser med klov­ne­ne Twitter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.