En ond kom­bi­na­tion

BT - - NYHEDER - Hei­di Pe­der­sen | hped@bt.dk

Ho­ste med sli­met op­s­pyt. Luft­vejs­in­fek­tio­ner. Ån­de­nød. Såkaldt bron­ki­ek­ta­si­er, en lun­ge­syg­dom, der kan va­e­re gan­ske al­vor­lig. For Tro­els Klø­ve­dal vil syg­dom­men ram­me ek­stra hårdt, for­di syg­dom­men als vil sva­ek­ke hans hoste­kraft, som er vig­tig for at kom­me af med den slim, der el­lers blo­ke­rer luft­ve­je­ne. Ik­ke ba­re én in­va­li­de­ren­de syg­dom. Men he­le to. En ond kom­bi­na­tion, som med ti­den vil ko­ste even­ty­re­ren li­vet. Tro­els Klø­ve­dal er ramt af als – en syg­dom, der lang­somt ned­bry­der krop­pens mo­to­ri­ske ner­ve­cel­ler og for­år­sa­ge hen­syg­nen af al­le mus­k­ler i krop­pen. En ef­ter en dør de, og til sidst kan man over­ho­ve­det ik­ke be­va­e­ge sig, ta­le el­ler syn­ke.

Oven i det li­der han og­så af lun­ge­syg­dom­men bron­ki­ek­ta­si­er. En til­stand, der vil kom­me til at fø­les va­er­re på grund af als. Det forta­el­ler over­la­e­ge ved lun­ge­me­di­cinsk af­de­ling på Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal Ul­la Møl­ler We­in­reich:

»als er en syg­dom, der gør, at musku­la­tu­ren ik­ke vir­ker. Der­for vil han kom­me til at op­le­ve ned­sat hoste­kraft, og det kan fø­re til al­vor­li­ge bak­te­ri­e­in­fek­tio­ner, for­di han ik­ke kom­mer af med den slim, som sid­der på lun­ger­ne,« si­ger hun. For­rin­ger livskva­li­tet Lun­ge­syg­dom­men, som even­ty­re­ren li­der af, er el­lers me­get sja­el­den, og det er for­skel­ligt fra per­son til per­son, hvor hårdt man bli­ver ramt. Of­te går den ud over livskva­li­te­ten, forta­el­ler over­la­e­ge ved lun­ge­me­di­cinsk af­de­ling på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal Elisa­beth Bend­strup:

»Man­ge sy­nes f.eks., det er pin­ligt at gå i te­a­tret, bi­o­gra­fen el­ler til kon­cert, for­di de ho­ster kon­stant og ho­ster slim op. Så på den må­de på­vir­ker det livskva­li­te­ten be­ty­de­ligt,« si­ger hun.

Der fin­des dog re­me­di­er, som kan mind­ske ri­si­ko­en for in­fek­tion, bl.a. en såkaldt pep-fløjte, som man pu­ster i for at få slim op af lun­ger­ne. Mo­tion har sam­me ef­fekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.