MAN­GE ALS-PATIENTER ØN­SKER AKTIV DØDSHJAELP

BT - - NYHEDER - Hei­di Pe­der­sen | hped@bt.dk

Fo­re­stil dig, at di­ne mus­k­ler lang­somt for­svin­der, så du til sidst ik­ke la­en­ge­re kan be­va­e­ge dig, ta­le el­ler syn­ke – og at du sam­ti­dig er fuld­sta­en­dig klar i ho­ve­d­et. Så­dan ser vir­ke­lig­he­den ud for als-ram­te. Der­for er aktiv dødshjaelp ik­ke et us­a­ed­van­ligt øn­ske. I går kun­ne BT forta­el­le, at Tro­els Klø­ve­dal li­der af als, og at han nu går ind for aktiv dødshjaelp:

»Jeg kan godt fin­de ud af at dø. Det har min liv­ser­fa­ring hjul­pet mig med. Men at skul­le bli­ve lam først, det kan jeg ik­ke ac­cep­te­re, og der­for har jeg og­så skif­tet hold­ning til aktiv dødshjaelp,« sag­de Tro­els Klø­ve­dal.

Even­ty­re­ren er ik­ke den ene­ste med als, der selv vil be­stem­me, hvor­når nok er nok. Over­la­e­ge Ole Gre­dal, Re­ha­bi­li­te­rings­cen­ter for Mu­skel­svind:

»Vi op­le­ver hvert år, at nog­le en­kel­te me­get ger­ne vil her­fra tid­li­ge­re og selv be­stem­me over de­res liv. De vil ik­ke en­de som en grønt­sag el­ler va­e­re de­res ae­g­te­fa­el­le til last, er de ud­sagn, vi ty­pisk hø­rer. Man kan jo godt for­stå, at de øn­sker at dø, men det er ik­ke no­get, vi kan til­by­de dem i Dan­mark. Så skal man til Schweiz el­ler Hol­land.«

»Til gen­ga­eld må man ger­ne selv be­stem­me, om man vil ha­ve stop­pet sin re­spira­tor, hvis man er nå­et der­til i sit syg­doms­for­løb, at man ik­ke selv kan tra­ek­ke vej­ret. Det er nem­lig ik­ke aktiv dødshjaelp, men stop af en ho­spi­tals­be­hand­ling,« si­ger Ole Gre­dal.

als ram­mer ty­pisk om­kring 60-65 års al­de­ren, men kan og­så op­stå hos yn­gre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.