Fin­gre­ne va­ek fra Scharf

BT - - NYHEDER -

JAKOB SCHARF

BT af­slø­re­de i går, at den po­li­ti­an­meld­te Jakob Schar­fs fir­ma er hy­ret af Kri­mi­nal­forsor­gen. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har fir­ma­et sam­men­sat et hold af spe­ci­a­li­ster – be­stå­en­de af tid­li­ge­re an­sat­te i PET og For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, som er fulgt med Scharf over i sik­ker­heds­fir­ma­et – der rå­d­gi­ver fa­engsels­be­tjen­te om de­res sik­ker­hed i fri­ti­den. Det skyl­des en ra­ek­ke vol­de­li­ge over­fald mod fa­engsel­san­sat­te for ny­lig. Skudt uden for fa­engs­let I det grove­ste ek­sem­pel blev en fa­engsels­be­tjent skudt af en ma­ske­ret mand uden for Ny­borg Stats­fa­engsel. I an­dre sa­ger er an­sat­te ble­vet stuk­ket med kni­ve, og en an­sat blev gen­kendt og over­fal­det i sit barns bør­ne­ha­ve.

Men ef­ter de se­ne­ste da­ges de­bat om den om­strid­te bog ’Syv år for PET’, der har ført til, at PET har po­li­ti­an­meldt Jakob Scharf for brud på sin tavs­heds­pligt, har hver­ken So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler Dansk Fol­ke­par­ti til­lid til Scharf og kra­e­ver myn­dig­he­der­nes sam­ar­bej­de med Scharf op­sagt. Kra­e­ver til­lid »Der skal va­e­re til­lid mel­lem par­ter­ne, når man la­ver en af­ta­le, og de sid­ste da­ge har vist, at der er en me­get be­gra­en­set til­lid til Jakob Scharf,« si­ger Dansk Fol­ke­par­tis retsord­fø­rer, Pe­ter Ko­fod Poul­sen.

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et har »me­get sva­ert ved at se, hvor­dan man kan fort­sa­et­te sam­ar­bej­det med en kon­su­lent, hvor der er så­et så me­get tvivl om, hvor­vidt han kan over­hol­de tavs­heds­plig­ten«, si­ger retsord­fø­rer Tri­ne Bram­sen, der me­ner, at ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) bør fin­de en må­de at sik­re fa­engsels­be­tjen­te­nes sik­ker­hed, uden at Jakob Scharf er ind­blan­det.

Hun har stil­let en ra­ek­ke spørgs­mål til Sø­ren Pind, om pra­e­cis hvil­ke op­ga­ver Cer­ta er hy­ret til, og hvil­ke tavs­heds­klau­su­ler der ga­el­der for Jakob Scharf. Justits­mi­ni­ste­ren har ik­ke sva­ret på BTs hen­ven­del­se.

Fa­engsels­for­bun­dets for­mand me­ner ik­ke, at Jakob Scharf har gjort no­get, der for­hin­drer et sam­ar­bej­de med fa­engselsva­e­se­net.

»Det be­kym­rer mig lidt, hvis po­li­ti­ke­re blan­der sig i, om et pri­vat fir­ma kan age­re i Kri­mi­nal­forsor­gen,« si­ger han:

»Jeg vil va­e­re ked af, hvis sam­ar­bej­det stop­pes. De er ham­ren­de dyg­ti­ge.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.