Kvin­de sprang i dø­den fra Run­detårn

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE En tragisk ha­en­del­se har ons­dag ef­ter­mid­dag fun­det sted ved Run­detårn i Kø­ben­havn. En kvin­de har valgt at ta­ge sit eget liv ved at hop­pe ud fra Run­detårn. Det forta­el­ler vagt­chef Hen­rik Brix fra Kø­ben­havns Po­li­ti til BT.

»Fle­re vid­ner, blandt an­det fra bu­tik­ken over­for, har for­talt, at kvin­den selv krav­le­de over heg­net og der­ef­ter hop­pe­de ud. Så der er ta­le om selv­mord,« si­ger han.

Fle­re for­bi­pas­sen­de blev og­så vid­ner til tra­ge­di­en. De mod­ta­ger nu kri­se­hja­elp.

»Vi er ved at ta­ge os af om­kring ti per­so­ner, som kom gå­en­de og så det ske. De har be­hov for lidt hja­elp, og det prø­ver vi så at gi­ve dem,« si­ger Hen­rik Brix.

Kvin­den af­gik ved dø­den. In­gen an­dre er kom­met til ska­de.

»Hel­dig­vis ik­ke, for der er jo en del per­so­ner, der fa­er­des i den ga­de. Så selv­om det er en ulyk­ke­lig si­tu­a­tion, så er der hel­dig­vis ik­ke an­dre, der kom til ska­de,« si­ger vagt­che­fen. Sket før Po­li­ti­et fik en an­mel­del­se om sa­gen klok­ken 12:53 ons­dag.

Kvin­den er ble­vet iden­ti­fi­ce­ret, og hen­des på­rø­ren­de skal nu un­der­ret­tes.

En lig­nen­de tragedie fandt sted i 2008, hvor bå­de turi­ster og en sko­le­klas­se blev vid­ner til, at en kvin­de sprang ud fra Run­detårn.

BTs mand på ste­det forta­el­ler, at der godt halvan­den ti­me ef­ter, ha­en­del­sen fandt sted, er ble­vet ryd­det helt op på ste­det.

»Der er in­gen spor ef­ter den tragi­ske ha­en­del­se,« ly­der det.

Run­detårn har va­e­ret mid­ler­tid­ligt luk­ket ef­ter tra­ge­di­en, men det for­ven­tes, at man åb­ner igen i lø­bet af ons­dag ef­ter­mid­dag.

Hvis du var vid­ne til ons­da­gens ha­en­del­se, op­for­drer po­li­ti­et til, at du ta­ger kon­takt til Bis­peb­jerg Ho­spi­tal, hvor det vil va­e­re mu­ligt for dig at få kri­se­hja­elp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.