Dan­sker er ver­dens bed­ste di­rek­tør

BT - - NYHEDER -

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, No­vo Nor­disks af­gå­en­de top­chef, er for an­den gang i tra­ek ble­vet kå­ret til at va­e­re ver­dens bed­ste ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. Det sker i novem­be­r­ud­ga­ven af Har­vard Bu­si­ness Re­view, skri­ver Ritzau Fi­nans. Li­sten om­fat­ter 100 ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tø­rer, der bli­ver må­lt på de fi­nan­si­el­le re­sul­ta­ter un­der de­res an­sa­et­tel­se.

Be­grun­del­sen for ud­na­ev­nel­sen har tid­li­ge­re lydt, at Lars Re­bi­en Sø­ren­sen ska­ber sta­er­ke re­sul­ta­ter, men sam­ti­dig har styr på mil­jøhen­syn og so­ci­al an­svar­lig­hed.

Han har blandt an­det stå­et bag en fond, som skal be­ka­em­pe di­a­be­tes i ulan­de­ne, er gå­et i di­a­log med dy­re­va­erns­grup­per om bed­re for­hold for for­søgs­dyr og har sat et mål om at ska­e­re kraf­tigt på No­vos CO2-ud­led­ning til gavn for kli­ma­et.

Lars Ras­mus­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Co­l­o­p­last, er og­så at fin­de på li­sten. Han lig­ger dog en anel­se la­en­ge­re ne­de, på en 24. plads. Og­så An­ders Ru­ne­vad, der er top­chef i Vest­as, har sne­get sig ind på li­sten og ind­ta­ger en 37. plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.