’ ’

BT - - DEBAT -

ved at fal­de ba­g­over, da jeg så Åge Ha­rei­de slag­te ham i stu­di­et for den ud­ta­lel­se. Jeg sy­nes, det er lat­ter­ligt, på den ene si­de har DBU pra­e­di­ket, at spil­ler­ne skal vi­se de­res per­son­lig­hed, på den an­den si­de vil de ik­ke fin­de sig i det, når der så en­de­lig er en, der gør det. Det hol­der jo in­gen ste­der.

JEG VAR LI­GE

JEG HAR DET ba­re så­dan, at det er en dår­lig fugl, der ski­der i egen re­de. Fle­re gan­ge na­ev­ner Vik­tor Fi­s­cher børn, så si­ger han pat­tebørn, og at de ik­ke er voks­ne nok, og i vir­ke­lig­he­den ud­strå­ler han jo selv den umo­den­hed, han si­ger, hol­det har. Man må me­get i fod­bold­ver­de­nen og på hol­de­ne, men der er nog­le uskrev­ne ret­nings­linjer. Du er nødt til at hol­de en ha­ve en stør­re åben­hed, det sag­de de so­ber to­ne over­for di­ne hold­kam­me­ra­ter, når det selv. Så nyt­ter det ik­ke no­get, hvis spil­lern e så ik­ke må ga­el­der

udadtil.en sag­de, at det er nog­le pat­tebørn, si­ge, hvad de me­ner. Der er jo in­gen an­dre, der tør si­ge no­get op­rig­tigt og Jeg har det

PRØV LI­GE AT spør­ge dig selv på din ae­r­ligt, hvis du bli­ver straf­fet, før­ste ar­bejds­plads, hvad der vil­le ske, hvis

ba­re så­dan, gang det sker. Vik­tor Fi­s­cher skal da ik­ke straf­fes for at si­ge sin me­ning. at det er en dår­lig

jeg ar­bej­der sam­men med, og at de Han si­ger jo ba­re det, som vi al­le sam­men ik­ke fat­ter en skid. Hvis man prø­ver

fugl, der ski­der i sid­der og ta­en­ker, nem­lig at de at ta­ge den hat på, kan man for­stå, ik­ke er mod­ne end­nu. egen re­de hvad der sker. Folk si­ger, at det jo ba­re

er fod­bold, de må ger­ne vi­se fø­lel­ser og så­dan no­get, men jeg er nødt til at si­ge, at det her er en ar­bejds­plads. Det er en højt­pro­fi­le­ret ar­bejds­plads med spil­le­re, der tje­ner rig­tig man­ge pen­ge. Man skal vir­ke­lig pas­se på med, at der kom­mer spra­ek­ker i så­dan no­get, og der­for er det en vig­tig op­ga­ve for en le­der at stop­pe det. Det ska­der da helt sik­kert hol­det, når der er en, der sa­et­ter sig ud over det.

DBU VIL­LE JO

ta­ge med i lig­nin­gen, at der var ta­le om et ’flash’ interview. Kam­pen var li­ge ble­vet fløjtet af, adre­na­li­net pum­pe­de rundt i krop­pen, den slags interview vil vi ger­ne ha­ve fra tv-sta­tio­ner­nes si­de. Fi­s­cher er op­pe at kø­re, han er pis­se ae­r­ger­lig, der­for si­ger han, som han gør. Jeg er ik­ke i tvivl om, at Fi­s­cher ik­ke kom­mer med fra start na­e­ste gang, hvis han over­ho­ve­det kom­mer med i trup­pen. Han er jo kendt for at va­e­re åben­mun­det. Han har brudt de uskrev­ne reg­ler, man kri­ti­se­rer ik­ke hin­an­den, men hvor­for må de egent­lig ik­ke det? Jeg sy­nes vir­ke­lig, det er no­get pjat. Da jeg så det, ta­enk­te jeg, hold da ka­eft et selv­mål, DBU la­ver her. Fod­bol­dens ver­den er ble­vet så dres­se­ret.

MAN SKAL OG­SÅ

JEG HAR VA­E­RET på den an­den si­de, jeg ken­der me­ka­nis­mer­ne på et hold, når en spil­ler gør sig til dom­mer. Hvis jeg hav­de spil­let på hold med Vik­tor Fi­s­cher, skul­le han ik­ke kal­de mig et pat­te­barn. Det kan jeg godt si­ge dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.