Do­nald Trump er i frit fald

BT - - DEBAT -

Sto­re de­le af Det Re­pu­bli­kan­ske Par­ti har en­de­lig få­et nok. Det ske­te ef­ter en uge, som blev pra­e­get af en op­ta­gel­se af Do­nald Trump fra 2005, hvor han pra­ler med, at han over­ra­sker kvin­der og ra­ger dem i skrid­tet, og en tv-de­bat, der de før­ste 20 mi­nut­ter var så lav, per­son­lig og ond­s­in­det, at man ik­ke har set lig­nen­de tid­li­ge­re. Trump er i frit fald, og kun de mest hen­giv­ne pro­se­lyt­ter tror, at han sta­dig har en chan­ce for at vin­de. Re­sten af re­pu­bli­ka­ner­ne er ved at red­de det, de kan, ud af den il­de­brand, som er ved at bra­en­de par­ti­et ned til grun­den.

HVAD ER PROBLEMET? I van­lig stil lyt­ter Trump ik­ke til kri­tik­ken, men har i ste­det er­kla­e­ret par­ti­top­pen krig

FØR DEBATTEN VAR Trump i vold­som­me van­ske­lig­he­der. Kan­di­da­ten, der i egen ab­surd sel­vover­vur­de­ring tid­li­ge­re hav­de pra­let med, at han kun­ne be­gå mord uden at mi­ste stem­mer, var om­si­der gå­et for langt. Op­ta­gel­sen fra 2005 var sky­brud­det, der fik ba­e­ge­ret til at fly­de over, og al­le – selv hans ko­ne Mela­nia – måt­te ud at und­si­ge ham. Den ene­ste, som ik­ke kun­ne se no­get pro­blem, var Do­nald Trump, der sy­nes at ha­ve en sel­ver­ken­del­se på ni­veau med Her­mann Göring i Nür­n­berg. TRUMP FORSØGTE EL­LERS at und­skyl­de CLAUS CHRISTENSEN på tv, men man­den, der tid­li­ge­re har ud­talt, at han ik­ke me­ner, at han no­gen­sin­de har gjort no­get, man bør und­skyl­de for, var som for­ven­tet dår­lig til at und­skyl­de. Hos børn hø­rer man af og til et for­svar for en uar­tig­hed, der ly­der, at an­dre og­så har gjort no­get galt. Trump hav­de valgt sam­me stra­te­gi og sag­de und­skyld – ty­de­lig­vis uden at me­ne det – før han gjor­de op­ma­er­k­som på, at og­så Bill Cl­in­ton hav­de hand­let upas­sen­de i sin tid. Hvad det har med Hil­lary at gø­re, hen­står dog i det uvis­se. TRUMP FIK STANDSET sit frie fald med debatten, hvor han ty­de­lig­vis hav­de be­slut­tet sig for at hi­ve Hil­lary Cl­in­ton ned på sit ni­veau. Det lyk­ke­des be­kym­ren­de nemt for Trump – og set i det per­spek­tiv var debatten en per­vers py­r­r­hus­sejr for ham. Trumps ker­ne­va­el­ge­re var sik­kert be­gej­stre­de for Trumps pra­e­sta­tion, der blandt an­det in­de­holdt et løf­te om at for­sø­ge at fa­engs­le Hil­lary og i øv­rigt kald­te hen­de for Dja­e­vel­en. I de me­re bla­e­ste de­le af Trumps bag­land om­fav­ner man det­te re­ne had, som el­lers kun hø­rer hjem­me i to­ta­li­ta­e­re sy­ste­mer og pri­mi­ti­ve stam­me­kul­tu­rer, men hos de man­ge or­dent­li­ge men­ne­sker, der el­lers ken­de­teg­ner re­pu­bli­ka­ner­ne, er det selv­føl­ge­ligt helt uac­cep­ta­belt. FØR DEBATTEN HAV­DE en ra­ek­ke pro­mi­nen­te re­pu­bli­ka­ne­re som Jo­hn McCain, Con­do­le­ezza Ri­ce og Ar­nold Schwarze­neg­ger meldt ud, at de ik­ke vil­le stem­me på Trump. Nu sy­nes den mest magt­ful­de re­pu­bli­ka­ner, for­man­den for Re­pra­e­sen­tan­ter­nes Hus, Paul Ry­an, at føl­ge ef­ter. Paul Ry­an har ik­ke truk­ket sin støt­te end­nu, men vil kun fø­re valg­kamp for val­ge­ne til Kon­gres­sen. Al­le ved, at han la­en­ge har va­e­ret fa­er­dig med Trump. I VAN­LIG SELVDESTRUKTIV stil lyt­ter Trump ik­ke til kri­tik­ken, men har i ste­det er­kla­e­ret Ry­an og par­ti­top­pen krig i et twe­et, hvor han si­ger, at de er nog­le klap­hat­te, men at han har smidt la­en­ker­ne og om­si­der kan fø­re valg­kamp uden re­strik­tio­ner. Hvil­ket over­sat be­ty­der, at vi ik­ke har nå­et bun­den end­nu i den dy­be narcis­si­sti­ske, kon­spira­to­ri­ske, ra­ci­sti­ske og ha­de­ful­de po­li­ti­ske gal­de, der er ker­nen i Trumps po­li­ti­ske uni­vers.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.