For­fat­ter-mil­li­on

BT - - NYHEDER -

BESTSELLER i at ud­gi­ve den na­e­ste,« si­ger Fol­lett.

Det ud­vik­le­de sig der­ef­ter, og han blev an­sat på et for­lag.

I 1978 ud­kom den før­ste ver­dens­suc­ces, ’Eye of the Ne­ed­le’.

I dag ka­em­per Ken Fol­lett ik­ke la­en­ge­re for at få øko­no­mi­en til at ha­en­ge sam­men. Iføl­ge For­bes.com tje­ner han mel­lem 100 og 150 mio. kr. om året, af­ha­en­gigt af om han er ak­tu­el med en ny ro­man.

I be­gyn­del­sen var Fol­lett sta­er­kt in­spi­re­ret af ’Sja­ka­len’-for­fat­te­ren Fre­de­ri­ck For­syt­he, eks­pert i så­kald­te ’man­hunt’ kri­mi­er, hvor de go­de ja­ger den on­de gen­nem al­le mu­li­ge sce­na­ri­er.

»Når man skri­ver po­pu­la­e­re bø­ger som jeg, er det enormt vig­tigt at fast­hol­de et spa­en­dings­punkt. Al­le lø­se en­der skal sam­les, og nye spørgs­mål skal stil­les så in­tenst som mu­ligt nog­le bli­ver red­det fra en far­lig si­tu­a­tion. Et nyt spa­en­dings­punkt ram­mes ind,« si­ger Fol­lett. Fak­ta, fik­tion og kri­ti­ker­ne som den ver­dens­be­røm­te for­fat­ter blåstemp­ler ’som for­ry­gen­de godt hånd­va­erk’. El­sker dansk tv »Vi ser jo dansk tv he­le ti­den i Eng­land, al­le spa­en­dings­se­ri­er­ne. ’Bro­en’ og ’For­bry­del­sen’, al­le el­sker de dan­ske se­ri­er i Eng­land. Der var og­så en rig­tig god se­rie med en dyg­tig sku­e­spil­ler, der spil­ler en kvin­de­lig po­li­ti­ker (’Bor­gen’ med Sid­se Ba­bett Knud­sen, red.). Den var us­a­ed­van­lig, for­di den fak­tisk gav et ri­me­ligt bil­le­de af det po­li­ti­ske mil­jø. Som re­gel er po­li­ti­ske se­ri­er dår­li­ge. De, der ska­ber se­ri­er­ne, ved for lidt om po­li­tik. Det er me­get ky­nisk. Halv­de­len af mi­ne ven­ner er po­li­ti­ke­re. Jeg ved, at der er ky­ni­ske, kor­rup­te men­ne­sker i po­li­tik. Men der er alt­så og­så man­ge ide­a­li­ster,« si­ger Ken Fol­lett. KEN FOL­LETT Ken­neth Han Han Fle­re ’Lon­don Ken Ro­ma­nen FRANK JENSEN »Jeg er stor mu­si­cal­fan. Jeg er li­ge kom­met hjem fra Li­ba­non, hvor jeg har set hi­sto­ri­ske ste­der fra 500-tal­let, så nu bli­ver det spa­en­den­de at se no­get fra 1100-tal­let. Jeg gla­e­der mig.« MORTEN GRUNWALD »Jeg har ik­ke la­est bo­gen. Jeg vil ger­ne over­ra­skes. Men det er et godt hold, så jeg har sto­re for­vent­nin­ger. Jeg har hørt, at det skul­le va­e­re rig­tig godt, og det va­ek­ker jo ap­pe­tit­ten.«

Mar­tin Fol­lett er født i Car­diff, Wa­les den 5. ju­ni 1949, men flyt­te­de med fora­el­dre­ne til Lon­don som 10-årig.

bor i dag i Hert­ford­s­hi­re, Eng­land med sin ko­ne Bar­ba­ra Fol­lett og har fem børn og seks bør­ne­børn.

brød igen­nem med thril­le­ren ’Nå­lens øje’ i 1978 og har si­den skre­vet ad­skil­li­ge thril­ler- og spa­en­dings­ro­ma­ner, bø­ger om An­den Ver­denskrig, mid­delal­der­ro­ma­ner, hi­sto­risk fik­tion og true story.

af hans bø­ger er ble­vet for­la­eg for tv-se­ri­er el­ler fil­ma­ti­se­rin­ger. Han med­vir­ker selv kortva­rigt som but­ler i tv-se­ri­en ’Den tred­je tvil­ling’. ’Nå­lens øje’ blev fil­ma­ti­se­ret med Ka­te Nel­ligan og Do­nald Sut­her­land i ho­ved­rol­ler­ne, mens ’Lie Down with Lions’ (1994) bl.a. hav­de den kortva­ri­ge Ja­mes Bond-ka­rak­ter Ti­mo­t­hy Dalt­on på rol­le­li­sten.

kal­der’ (2002) om­hand­ler en sand hi­sto­rie om to un­ge dan­ske pi­lo­ter un­der An­den Ver­denskrig, der brag­te vig­tig in­for­ma­tion om en tysk ra­dar til Eng­land. I sin re­search var Ken Fol­lett en tur i Kø­ben­havn, hvor han bl. a. tog en tur med Bus­linje 5 he­le vej­en fra Ka­strup luft­havn til Husum Torv.

Fol­lett skri­ver på en ny ro­man, der fo­re­går i 1500-tal­lets Kings­brid­ge, som er kendt fra hans to mid­delal­der­ro­ma­ner, ’Jor­dens søj­ler’ og ’Uen­de­li­ge ver­den’. for­ven­tes på ga­den i 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.