Ae­ren

BT - - NYHEDER -

BIRTHE KJAER »Jeg er me­get spa­endt på at se, hvad det er for no­get, for jeg har fak­tisk ik­ke la­est bo­gen. Men jeg har hørt me­get om den. Og jeg går ind til det med et åbent sind.« LARS LØKKE RAS­MUS­SEN »Jeg må in­drøm­me, at jeg ik­ke har la­est bo­gen. Men jeg har set no­get af tv-se­ri­en. Og Sól­run har la­est lidt af bo­gen. Vi gla­e­der os, og så er det jo al­tid dej­ligt at va­e­re i Østre Gasva­erk Te­a­ter.« Jeg skrev min før­ste bog alt for hur­tigt, men den blev dog ud­gi­vet. Den var ik­ke ret god, men jeg hav­de få­et fa­er­ten, og for­la­get var in­ter­es­se­ret i at ud­gi­ve den na­e­ste Når man skri­ver po­pu­la­e­re bø­ger som jeg, er det enormt vig­tigt at fast­hol­de et spa­en­dings­punkt. Al­le lø­se en­der skal sam­les, og nye spørgs­mål skal stil­les så in­tenst som mu­ligt - nog­le bli­ver red­det fra en far­lig si­tu­a­tion. Et nyt spa­en­dings­punkt ram­mes ind Ken Fol­lett BERTEL HAARDER »Jeg har li­ge goog­let bo­gen, for jeg har ik­ke la­est den. Jeg kan se, at det na­e­sten er ren Sha­kespea­re - fyldt med blod og vold­ta­egt og ka­er­lig­hed og kir­ke. Jeg er i øv­rigt me­get glad for mu­si­cals. Jeg har slet ik­ke den foragt for mu­si­cals, som el­lers er ud­bredt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.