Grup­pen fik Sil­je til at åb­ne sig

BT - - NYHEDER -

TV-DOKUMENTAR Klin­ge Kri­sten­sen sid­de sam­men med sin nye ka­e­re­ste og hø­re Sil­je forta­el­le om sin op­le­vel­se af skils­mis­sen.

»Jeg blev me­get over­ra­sket. Jeg vid­ste ik­ke, at hun hav­de det af­savn i det dag­li­ge, for vi bor ta­et på hin­an­den og ses hver uge,« si­ger Ken­neth Klin­ge Kri­sten­sen til BT. Me­re na­er­va­e­ren­de Ef­ter at han har set pro­gram­met, er han og dat­te­ren ble­vet bed­re til at ta­le sam­men om dét, der er sva­ert:

»Nu kan vi snak­ke me­get me­re åbent om pro­ble­mer­ne. Sil­je har nem­me­re ved at kom­me ud med det, ef­ter hun har gå­et i bør­ne­grup­pe.« Og én ting har da og­så aen­dret sig: »Jeg for­sø­ger at va­e­re me­get me­re na­er­va­e­ren­de, når vi er sam­men,« si­ger Ken­neth Klin­ge Kri­sten­sen, der ar­bej­der som selv­sta­en­dig mø­bel­montør.

Og­så Sil­jes mor har op­le­vet, at hen­des dat­ter er ble­vet gla­de­re.

»Jeg blev bå­de rørt og stolt over at se hen­de i tv. Det gjor­de mig ked af det at se hen­de ta­le om det i tv, men jeg er og­så stolt over, at grup­pen har få­et hen­de til at åb­ne sig me­re,« si­ger Ma­ria Rin­gø.

De så­kald­te bør­ne­grup­per fin­des fo­re­lø­big på 30 sko­ler i Ran­ders, Kol­ding og Ege­dal Kom­mu­ne. Det er et fi­re­årigt for­søg på at se, om sam­ta­le­grup­per­ne øger bør­ne­nes triv­sel og la­e­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.