Over­ar­bej­de ko­ster for­sva­ret halvan­den mil­li­ard

BT - - NYHEDER -

PERSONALEMANGEL An­sat­te i ha­e­ren, søva­er­net og fly­ve­våb­net har så me­get over­ar­bej­de, at det fra 1. ja­nu­ar 2014 og frem til i dag har ko­stet for­sva­ret 1,5 mil­li­ard kro­ner. Det sva­rer til, at hver an­sat i gen­nem­snit har få­et ud­be­talt knap 60.000 kro­ner i over­ar­bejds­til­la­eg, skri­ver TV Midt­vest.

Det er en uhold­bar si­tu­a­tion, ly­der det fra fag­for­e­nin­ger og til­lids­folk. Med de man­ge pen­ge føl­ger nem­lig sto­re fy­si­ske og psy­ki­ske pro­ble­mer. De an­sat­te er pres­se­de af ek­stra ar­bej­de i for­bin­del­se med in­ter­na­tio­na­le mis­sio­ner, stør­re øvel­ser og en ge­ne­rel man­gel på me­d­ar­bej­de­re i for­sva­ret, si­ger Jørgen Pe­der­sen fra Ha­e­rens Kon­sta­bel- og Kor­poral Fore­ning i Ski­ve.

»De an­sat­te har må­ned ef­ter må­ned hund­red­vis af over­ar­bejds­ti­mer, og det vi­ser med al øn­ske­lig ty­de­lig­hed, at den er helt gal med ar­bejds­mil­jø­et i for­sva­ret,« si­ger han.

De sto­re ma­eng­der over­ar­bej­de og mang­len­de mu­lig­he­der for at hol­de fri gi­ver iføl­ge til­lids­fol­ke­ne så sto­re fru­stra­tio­ner, at de an­sat­te flyg­ter fra mi­li­ta­e­ret. Det forta­el­ler fa­el­lestil­lids­mand Jan Berg Ras­mus­sen fra Air Con­trol Wing i Karup:

»Vi er ne­de på cir­ka 80 pct. af den nor­ma­le be­man­ding i øje­blik­ket. Det pres­ser na­tur­lig­vis he­le sy­ste­met.«

Hos de an­sat­te og fag­for­e­nin­ger­ne er der in­gen tvivl om, at an­sva­ret for at få løst problemet med de mas­si­ve ma­eng­der over­ar­bej­de lig­ger hos po­li­ti­ker­ne.

»Det er en gor­disk knu­de. En­ten må de be­vil­ge fle­re pen­ge, så vi kan an­sa­et­te fle­re folk. El­lers må de pri­o­ri­te­re de op­ga­ver, for­sva­ret bli­ver bedt om at lø­se,« si­ger fa­el­lestil­lids­mand hos He­li­cop­ter Wing i Karup An­ders Bø­ge Mik­kel­sen.

De 1,5 mia. kr. sva­rer i år­sva­erk til cir­ka 3.000 stil­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.