Dis­se tre sku­e­spil­le­re kan over­ta­ge rol­len som Carl Mørck

BT - - KULTUR -

FILMEKSPERTENS BUD For­fat­ter Jus­si Ad­ler-Ol­sen øn­sker ik­ke, at sku­e­spil­ler Ni­ko­laj Lie Kaas skal fort­sa­et­te i rol­len som Carl Mørck, når film­se­ri­en om ’Af­de­ling Q’ fra fem­te film over­går fra film­sel­ska­bet Zen­tro­pa til Nor­disk Film. Den dan­ske stjer­nesku­e­spil­ler har va­e­ret »me­get en­stren­get i sin vur­de­ring af, hvem Carl Mørck er,« si­ger Jus­si Ad­ler-Ol­sen til uge­bla­det Her & Nu.

Da Ni­ko­laj Lie Kaas i sin tid fik rol­len som kri­mi­nal­kom­mis­sa­er Carl Mørck, lød af­ta­len og­så på fi­re film, og hvem der skal over­ta­ge rol­len ef­ter fil­ma­ti­se­rin­gen af bo­gen ’Marco-ef­fek­ten’ og frem, er der­for uvist.

Iføl­ge fil­m­eks­pert Pe­ter Schepe­lern, der er dansk film­lek­tor eme­ri­tus ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, har val­get af Ni­ko­laj Lie Kaas til rol­len som den mi­dal­dren­de Mørck al­drig va­e­ret det helt per­fek­te match.

»Det mest på­fal­den­de ved Ni­ko­laj Lie Kaas i rol­len som Mørck er, at han er for­holds­vis ung. Vi for­bin­der sta­dig Ni­ko­laj med no­get ungt, og min for­nem­mel­se er, at Mørck er en mi­dal­dren­de, melan­kolsk her­re, som det ple­jer at va­e­re med po­li­ti­ma­end. Ni­ko­laj er over 40, men rig­tig mi­dal­dren­de er han ik­ke,« si­ger Pe­ter Schepe­lern.

I ste­det har han tre bud på, hvem der kun­ne føl­ge i Ni­ko­laj Lie Kaas’ sko. En dy­ster da­e­mo­ni »En sku­e­spil­ler som Sø­ren Mal­ling har ek­sem­pel­vis en me­get me­re dy­ster da­e­mo­ni, som man kun­ne ta­en­ke sig kun­ne pas­se godt til rol­len,« for­kla­rer Pe­ter Schepe­lern om sku­e­spil­le­ren, der er kendt fra fle­re dan­ske film og tv-se­ri­er.

Der­u­d­over pe­ger han på to af dansk films helt sto­re stjer­ner.

»Der er jo og­så ’The usu­al su­spects’, Mads og Lars Mik­kel­sen,« si­ger fil­m­eks­per­ten og pe­ger på, at no­get af det, al­le de tre her­rer har til­fa­el­les, er, at de er al­der­s­sva­ren­de til rol­len, sam­ti­dig med at de har stor stjer­ne­sta­tus i Dan­mark - no­get der er nød­ven­digt for at fyl­de rol­len som Carl Mørck.

Schepe­lern pe­ger og­så på Tho­mas Bo Lar­sen og Sø­ren Pil­mark som mu­li­ge bud på rol­len. Problemet er ba­re, at Pil­mark al­le­re­de har en min­dre rol­le i ’Af­de­ling Q’se­ri­en, og Tho­mas Bo Lar­sen har sin ho­ved­rol­le i DR-se­ri­en ’Bed­rag’, der kun­ne bli­ve et pro­blem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.