’Jeg bli­ver al­drig en rig­tig helt’

BT - - KULTUR -

ud­for­drin­ger, vi står over­for. Af sam­me grund valg­te han at an­sa­et­te et hold af in­ter­na­tio­na­le stjer­ner. Det dan­ske isla­et »Over­be­folk­ning er en ka­em­pe ud­for­dring, som vi slet ik­ke for­sø­ger at ta­ck­le. Her for­sø­ger Dan Brown at sa­et­te fo­kus på det, sam­ti­dig med at han har skre­vet en fa­sci­ne­re­de hi­sto­rie. Som film­ska­ber var det en enormt sjov ud­for­dring at ka­ste sig over, og jeg vid­ste, at jeg vil­le sa­et­te et hold fra he­le ver­den for at vi­se, at det net­op be­rø­rer os al­le,« si­ger Ron Howard, der blandt an­det kan ta­el­le fran­ske Omar Sy, in­di­ske Ir­r­fan Khan, bri­ti­ske Fe­li­ci­ty Jo­nes … og dan­ske Sid­se Ba­bett Knud­sen på rol­le­li­sten. Sidst­na­evn­te spil­ler rol­len som Dr. Eliza­beth Sin­skey, som har et sa­er­lig for­hold til Jo­hn Lang­don.

»Ja, det er na­e­sten før, at vi ser mig kys­se en pi­ge,« jo­ker Hanks, der og­så spil­le­de over­for Sid­se Ba­bett Knud­sen i ’A ho­lo­gram for the King’.

»Hun er jo en fan­ta­stisk dyg­tig sku­e­spil­ler med en vi­dun­der­lig hu­mor,« gri­ner Hanks. Na­e­sten som om han var en helt al­min­de­lig mand med en el­bil, en livs­for­sik­ring langt va­ek fra sto­re rol­ler, dy­re bi­ler og 200 in­ter­na­tio­na­le jour­na­li­ster. Det er sjovt at la­ve film, men det er og­så sjovt at gå tur med hund­en. For mig skal der va­e­re no­get sa­er­ligt, før jeg si­ger ja til en rol­le Tom Hanks Saving Pri­va­te Ry­an Ste­ven Spi­el­bergs dra­ma om en grup­pe sol­da­ter, der le­der ef­ter en for­s­vun­den sol­dat, gav Tom Hanks sin fjer­de Oscar-no­mi­ne­ring som bed­ste mand­li­ge ho­ved­rol­le i 1999. Pri­sen gik dog til Ro­ber­to Be­nig­ni for ’Li­vet er smukt’. Cast Away

Rol­len som ene­bo­er på en øde ø fik Tom Hanks no­mi­ne­ret til en Oscar i ka­te­go­ri­en bed­ste mand­li­ge ho­ved­rol­le i 2001. Pri­sen gik dog til Rus­sell Crowe for Gla­di­a­tor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.