Ka­e­re­sten sto­ler på Tho­mas

Ca­na But­tens­chøn er helt tryg, selv om hen­des mand dan­ser ta­et med Mie Molt­ke i Vild med dans

BT - - TV/RADIO - Lot­te Schar­ff | lots@bt.dk

Ta­et på, men til­lid. Selv om san­ge­ren Tho­mas But­tens­chøn og dan­se­ren Mie Martha Molt­ke til­brin­ger man­ge ti­mer sam­men i na­er­kon­takt og hver fre­dag af­ten ud­le­ver re­sul­ta­tet i Vild med dans, er ja­lou­si en by i Rusland for san­ge­rens hu­stru, Ca­na But­tens­chøn. At ke­mi­en er per­fekt mel­lem den dansk/zam­bi­ske san­ger med Gjøl­trol­de­hå­ret og den blon­de, lang­be­ne­de dan­ser Mie Martha Molt­ke, ses ty­de­ligt, når par­ret ind­ta­ger dan­se­gul­vet i tv-stu­di­et.

Og da BT spør­ger den 31-åri­ge Tho­mas But­tens­chøn om for­hol­det til hans pro­fes­sio­nel­le dan­se­part­ner bre­der der sig øje­blik­ke­ligt et smil hen over hans an­sigt. For en af de ting, som i den grad er kom­met bag på ’Du er smuk­ke­re end smuk’san­ge­ren er, hvor ta­et han er kom­met på Mie Martha Molt­ke, der er 35 år, i de for­holds­vis få uger, de har kendt hin­an­den.

»Jeg hav­de ik­ke fo­re­stil­let mig, at jeg vil­le bli­ve så go­de ven­ner med Mie. At hun er så rar og sød. Hun la­e­rer mig alt mu­ligt. Bå­de om min krop, mit sind og min for­stå­el­se af, hvor­dan min krop på­vir­ker den, hvor­dan jeg er som

Det er fedt at se Tho­mas og Mie dan­se sam­men. Ca­na But­tens­chøn

men­ne­ske, men og­så hvor me­get kro­ps­hold­ning kan be­ty­de,« ly­der det im­po­ne­ret fra Tho­mas But­tens­chøn. La­ert me­get af Mie Hans hu­stru Ca­na But­tens­chøn, som han har to søn­ner, Jens og Pe­ter på fem og to år sam­men med, er of­te med i stu­di­et fre­dag af­ten. Og selv om ke­mi­en mel­lem hen­des mand og dan­se­part­ne­ren er så god, fø­ler hun sig be­stemt ik­ke tru­et. Tva­er­ti­mod.

»Det er fedt at se Tho­mas og Mie dan­se sam­men. Jeg fø­ler mig me­get sik­ker på Tho­mas. Han kan dan­se med li­ge hvem, han vil,« si­ger Ca­na But­tens­chøn og ler.

Hun har og­så be­ma­er­ket, at hen­des mand er kom­met i Mie Martha Molt­kes ha­en­der. Bå­de fy­sisk, men isa­er psy­kisk.

»Nog­le gan­ge når Tho­mas si­ger no­get, ta­en­ker jeg, om det er no­get, Mie har talt med ham om. For Mie har en sinds­syg god selv­for­stå­el­se. Og­så af an­dre men­ne­sker. Det har han la­ert ret me­get af. Det har vi selv­føl­ge­lig haft nog­le snak­ke om,« si­ger Ca­na But­tens­chøn, der har sin egen blog.

I mor­gen af­ten står Tho­mas But­tens­chøn og Mie Martha Molt­ke igen på dan­se­gul­vet, klar med en ny dans. Den­ne gang skal de dan­se slo­w­fox.

»Den gla­e­der jeg mig al­le­re­de til at dan­se,« si­ger Tho­mas But­tens­chøn.

FOTO: MAR­TIN SYL­VEST

Ke­mi­en mel­lem Tho­mas But­tens­chøn og Mie Martha Molt­ke kun­ne ik­ke va­e­re bed­re. Det kom­mer og­så til ud­tryk på dan­se­gul­vet.

FOTO: SARAH CHRISTINE NØRGAARD

Ca­na But­tens­høn fø­ler sig sik­ker på sin mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.